Kränker en testators gåva till sin fru bröstarvinges rätt till laglott?

2019-11-30 i Laglott
FRÅGA
Hej! Min far avled för två år sedan,det pågår en arvstvist med misstanke om förfalskning. Enligt dessa dokument har han för sex år sedan gett allt i gåva till sin nuvarande fru sen har han för fyra år sen dessutom testamenterat samma saker till henne. Har hört något om att om gåvan är inom fem år innan hans bortgång kan det hävas pga det var tanken att göra bröstarvinge lottlös,kan det stämma?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har blivit helt utan arv på grund av att din far gett bort/testamenterat bort all sin egendom till sin fru. Jag utgår utifrån informationen i frågan som att frun du nämner inte är din mor utan att du är ett särkullbarn i förhållande till det äktenskapet. Jag kommer dessutom resonera lite kring dina misstankar om att testamentet skulle vara förfalskat och vad då kan göra åt det. Samt vad det har för betydelse hur nära inpå sin död gåvan gjordes till frun.

Vad säger lagen?

Om din far gett bort/testamenterat bort sin egendom

Regler som rör arv regleras framförallt i ärvdabalken (ÄB). I Svensk rätt är det som utgångspunkt inte möjligt att göra sina bröstarvingar (barn, och om barnen är döda, barnbarn) arvlösa. Detta eftersom att dessa alltid som minst har rätt att få ut sin laglott enligt 7:1 ÄB. Laglotten är inte möjlig att med juridisk verkan testamentera bort och utgör alltså ett undantag från huvudregeln att man själv får bestämma över sin kvarlåtenskap med hjälp av ett testamente (9:1 ÄB).

Laglotten har alltså företräde framför ett eventuellt testamente, dessutom har laglotten under vissa förutsättningar företräde framför gåvor. Nämligen om testatorn givit bort egendom under sådana omständigheter att gåvan är att likställa med ett testamente, detta kan man utläsa i 7:4 ÄB. Det finns framförallt två typer av gåvor som faller in under denna bestämmelse, den första av dessa är gåvor som givits i nära samband med testators död (s.k dödsbäddsgåva). Den andra typen är gåvor som inte är betungande för givaren och endas får effekt efter att han eller hon avlider. Exempel på en sådan gåva om gåvogivaren till exempel ger bort sin bostad till sin fru och fortsätter att bo kvar i den till sin död.

Gåvor som inte träffas av de kriterier som ställs upp i 7:4 ÄB kan man som bröstarvinge inte göra något åt. Laglotten hindrar inte en testator från att spendera eller på andra sätt förbruka sin egendom precis hur han eller hon vill under sin livstid.

Om testamentet eller gåvorna var förfalskade

Om det skulle visa sig att din far faktiskt inte givit bort eller testamenterat bort sin egendom till sin fru har dessa handlingar ingen verkan mot henne. Enligt 13 kap ÄB kan ett testamente vara ogiltigt på grund av flera anledningar, den viktigaste av dessa är att testamentet inte upprättats på korrekt sätt. En förfalskning faller in under den anledningen och är alltså helt utan verkan. Även här måste man dock komma ihåg att klandra testamentet enligt reglerna i 14:5 ÄB.

Bedömningen i ditt fall

Av det jag gått igenom ovan framgår att om din far gett bort sin egendom under sin livstid och det inte rör sig om sådana gåvor som träffas av 7:4 ÄB, gäller dessa gåvor och det finns inte mycket man kan göra åt det. Om han testamenterat bort egendom som inkräktar på din laglott har du möjlighet att begära jämkning av testamentet för att på så vis få ut din laglott.

Vad avser det du hört om att gåvor som ges inom fem år innan dödsfallet kan hävas är det antagligen utan verkan i detta fall eftersom att de med största sannolikhet faller utanför den typ av gåvor som är att likställa med testamente, inte heller är eventuella gåvor i detta fall att se som förskott på arv eftersom att gåvorna ska ha lämnats till frun och inte till några av hans eventuella andra bröstarvingar.

Om det är så att testamentet och eventuella gåvohandlingar är förfalskade är de utan verkan och den som skapat de falska handlingarna kan ha gjort sig skyldig till brott, det kan till exempel röra sig om urkundsförfalskning enligt 14:1 brottsbalken (BrB) och/eller bedrägeri enligt 9:1 BrB. Jag kan inte uttala mig tvärsäkert på denna punkt eftersom det inte finns så mycket information i din fråga att gå på.

Det framgår av din fråga att din far avled för två år sedan och det finns en del tidsfrister för när man kan påkalla jämkning (inom sex månader från det att man tagit del av testamentet) utan att känna till hur arvstvisten gått till i detalj kan jag inte med säkerhet uttala mig om hur tidslinjen ser ut i ditt fall eller om tidsfristen för begäran om jämkning har gått ut eller inte. Därför rekommenderar jag att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist om du tror att din fars gåvor eller testamente förfalskats eller om du vill begära jämkning av testamentet för att få ut din laglott.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (711)
2020-02-19 Hur mycket får en förälder testamentera bort?
2020-02-18 Kan man göra sina barn arvslösa?
2020-02-14 Kompensera bygge genom ojämnt arv mellan barn
2020-01-29 Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?

Alla besvarade frågor (77246)