Kostnadsfördelning mellan förening och bostadsrättshavare i samband med ombyggnadsåtgärder i bostadsrättslägenhet

Jag håller på och renoverar om min bostadsrätt på våning 4/4 med en takterrass runt om hela lägenheten. Jag önskar att ersätta nuvarande fönster och balkongdörrar med hela glaspartier, samt även öppna upp delar av ytterväggen för att sätta dit glaspartier. Föreningen har godkänt ändringarna, väntar på svar gällande bygglov nu.

Det enda jag och bostadsrättföreningen inte är säkra på är hur man löser det ekonomiska då enl. stadgarna är fönster och balkongdörrar föreningens ansvar. Då bör man göra en kostnadskalkyl och höja min månadsavgift med det belopp som underhållskostnaderna ökar. Jag önskar hellre att man gör en friskrivningsklausul som säger att bostadsinnehavaren ansvarar till fullo för byte och underhåll av glaspartier. Kan man göra en sån friskrivningsklausul, i så fall hur ser en sån ut? Vilken lösning är bäst?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen lagregel i som hindrar att du och föreningsstyrelsen kommer överens om att du ska bekosta ombyggnationen, trots att de åtgärder du beskriver vanligen är föreningens ansvar.

Det går dock naturligtvis att lösa det ekonomiska på båda de sätt som du beskriver; antingen bekostar föreningen ombyggnationen och höjer din månadsavgift i motsvarande mån, eller så kommer ni överens om att du står för alla kostnader själv och att du därigenom behåller samma månadsavgift som tidigare.

Notera dock att föreningen (styrelsen) inte har någon skyldighet att godkänna dina ombyggnadsplaner. Nu verkar det ju dock som att styrelsen har lämnat sitt godkännande, så då utgör ju inte detta faktum ett problem.

Ni bör förslagsvis formulera er överenskommelse i skrift så överenskommelsens omfattning framstår som tydlig för båda parterna. En sådan överenskommelse kan se ut enligt nedan:

AVTAL OM ANSVARSFÖRDELNING BETRÄFFANDE KOSTNADER FÖR OMBYGGNATION AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET

Genom detta avtal sluter Bostadsrättsföreningen (föreningens namn), (föreningens organisationsnummer) och bostadsrättshavaren (ditt namn), (ditt personnummer) följande överenskommelse avseende ombyggnation av bostadsrättslägenhet nr. (lägenhetens nummer i föreningen) i fastigheten (ange fastighetsbeteckningen här) med adressen (ange adress och postort här):

(I detta stycke beskriver ni ombyggnationens omfattning så detaljerat ni kan, det vill säga vilka åtgärder du avser vidta och omfattningen av dessa.)

Föreningen godkänner härmed att (ditt namn) vidtar de ovanstående ombyggnadsåtgärderna förutsatt att dessa utförs på ett fackmannamässigt sätt. Parterna är vidare överens om att (ditt namn) skall svara för samtliga kostnader som är förenade med ombyggnationen. Därmed ska paragraf X i föreningens stadgar inte äga tillämpning i fråga om de ovanstående ombyggnadsåtgärderna.

Eventuella framtida avvikelser från detta avtal skall regleras skriftligen mellan parterna.

Ort och datum

(Din underskrift och namnförtydligande samt underskrifter från 2 av styrelsens ledamöter)

Noterbart är att jag i avtalet ovan har utelämnat frågan om underhåll. Med underhåll åsyftar jag framtida utbyte av fönstren och dylikt, vilket din förening svarar för enligt era stadgar. Om även framtida underhållskostnader skulle inkluderas i avtalet uppstår nämligen en bestående avvikelse från stadgarna för just din lägenhet. Detta kan bli problematiskt för föreningen den dag du säljer din lägenhet, eftersom att den du då säljer till inte blir bunden av de skyldigheter du har åtagit dig mot föreningen avseende underhållet. Detta beror på att stadgarna föreskriver att föreningen är underhållsskyldig i dessa delar och att den som köper din lägenhet inte automatiskt blir ny avtalspart i det "sidoavtal" som du ingått med föreningen.

Om föreningen anser att de framtida underhållskostnaderna kommer öka väsentligt efter ombyggnationen jämfört med innan (be dem i så fall gärna specificera på vilket sätt och i vilken omfattning) är det därför lämpligt att denna kostnadsökning regleras som en avgiftshöjning för dig, medan resten av ombyggnationen kan regleras enligt avtalet ovan.

Vänligen,

Filip RedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000