Kostnadsansvar etc vid umgängesresor

2016-11-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Fråga om umgängesresor: Har gemensam vårdnad om en son. Sonen bor hos mamman och ska nu börja att komma till mig en eller två helger per månad. Avståndet mellan orterna är 15 mil och jag flyttade från orten där sonen föddes och bor då jag fick arbete på annan ort. Är jag ensam skyldig att sköta det praktiska kring resorna (dvs. Hämta och lämna med bil) tills dess att sonen kan åka tåg? Eller kan jag kräva att mamman möter upp halvvägs eller annan överenskommelse t.ex. Att köra varannan gång? Har förstått att båda är skyldiga att betala för resorna då de överstiger 15 mil enkel resa.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Umgängesresor regleras i Föräldrabalkens 6 kap 15b § som föreskriver att boendeföräldern ska ta del i kostnaderna vid umgängesresor efter vad som är skäligt med hänsyn till båda föräldrarnas förmåga och övriga omständigheter. Fördelningen av resekostnaderna bygger alltså på en skälighetsbedömning. En förälder som saknar ekonomisk förmåga att bidra till dessa kostnader är inte skyldig att göra det. Det är dock föräldern som flyttar till annan ort som i första hand ska svara för dessa kostnader. Det kan samtidigt finnas anledning att reglera kostnadsansvaret på så sätt att även boendeföräldern bidrar. Hänsyn bör tas till om fördelningen av kostnaderna för umgänge är avgörande för möjligheten för barnet att upprätthålla god relation till föräldern barnet inte bor tillsammans. Båda föräldrarna har vidare ett ansvar för att barnet ska kunna umgås med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med enligt Föräldrabalken 6 kap 15 § 2 st.

Om en förälder flyttar långt bort utan godtagbar anledning kan det utgöra en omständighet som talar för att denna förälder ska bidra mer än den andre. Dock utgör arbete ett godtagbart skäl att flytta längre bort för en annars arbetslös förälder. Det förutsätts i princip att det rör sig om kostnader som är av någon betydelse för att ett delat kostnadsansvar ska komma i fråga. Då det är 15 mil mellan era bostäder har du rätt i att boendeföräldern blir skyldig att ta del i resekostnaderna. Det är nämligen så att i allmänhet är boendeföräldern skyldig att bidra till resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort, en riktpunkt är att avståndet överstiger 10 mil.

Den person som ska resa förväntas också att använda det billigaste färdmedlet med allmänna kommunikationer, men i vissa fall anses dock bil vara det bästa alternativet. Vid bedömning av vilket färdmedel som är lämpligast ska hänsyn tas till restiden och den tid som barnet har på sig att umgås med föräldern. Om du, dvs föräldern barnet ska umgås med, reser till den ort där barnet bor, kan det bli fråga om kostnader för både resa och övernattning. Om det rör sig om ett yngre barn kan, som du redan nämnt, ena föräldern behöva resa tillsammans med barnet. Vad gäller frågan om vem av er två som ska skjutsa är det något jag råder er till att försöka komma överens om själva. En skyldighet för er båda att betala för resekostnaderna föreligger – varför det enligt min mening också föreligger en skyldighet för er båda att resa tillsammans med ert barn om ni väljer att fördela kostnaderna på det sättet. I rättsfallet RH 1999:30 utgick domstolen från 6 kap 15 b § Föräldrabalken vid frågan om vårdnadshavare var skyldig att skjutsa barnet till den andra föräldern vid umgänge. I detta fall underskred dock avståndet mellan bostadsorterna 10 mil varför ingen skyldighet att bidra till kostnaderna genom att svara för resorna ansågs föreligga.

Hoppas mitt svar var till hjälp.

Mimmi Orrenius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (797)
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?
2020-12-25 Hur ansöker man om verkställighet för umgänge?

Alla besvarade frågor (88128)