Kostnader för en boutredningsman

FRÅGA
Hej,Nu har mina syskon visat rätta ansikte efter min förälders död. De pengar som är innestående på banken är inga problem att dela. Däremot det lösöre som min förälder hade i huset går inte alls att komma överens om. Två av mina syskon vill ta allt lösöre och fastigheten. Dessutom är en stark svägerska involverad i detta.Det är inga stora pengar det rör sig om och lösöret är mer affektionsvärde än stora värden.Det är 1 år sedan min förälder dog.Hur gör jag?Ska jag ge upp hela mitt arv och gå vidare med det?Funderar på boutredningsman men är orolig för hur stor kostnad det kan bli i ett sådant läge. Kanske blir jag skyldig pengar då. vad kostar en boutredningsman per timme? Gissar att det är löpande taxa som gäller.Orkar snart inte leva med detta!Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

På Sveriges domstolar går det bl.a. att utläsa följande:

Om det blir oenighet kan utredningen av dödsboet i stället anförtros en boutredningsman som utses av domstol. En boutredningsman ska utreda dödsboet och företräda boet gentemot tredje man. Boutredningsmannens uppgifter består i att bereda boets delning, dela boet om delägarna vill det samt lämna ut egendom till delägarna i enlighet med delningen. Boutredningsmannen har rätt till ersättning av boets medel för arbete och kostnader.

Det går vidare att utläs från samma sida närmare information kring kostnaden, nämligen:

Vid ansökan om boutredningsman tas en avgift om 900 kr ut av tingsrätten. I övrigt har boutredningsmannen rätt att få skälig ersättning för sitt arbete och kostnader av dödsboet. Om boet inte täcker kostnaderna för boutredningsmannen ska den på vars ansökan förordnandet meddelats betala ersättningen. Om flera är betalningsskyldiga är betalningsansvaret solidariskt, det vill säga boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de betalningsskyldiga för full betalning.

För att besvara din fråga vill jag först säga att reglerna om boutredningsman går att finna i ärvdabalken. I 19 kap. 1 § står det att en dödsbodelägare kan begära att rätten utser en boutredningsman som tar hand om förvaltningen av egendomen i dödsboet. Enligt nästa paragraf (19 kap. 19 § 2 stycket) ska boutredningsmannen erhålla ett skäligt arvode samt kostnadsersättning från dödsboet. Det som ska vara avgörande för den totala kostnaden är det arbete som krävts, den tid som gått åt samt den skicklighet som boutredningen genomförts. Det är således omöjligt att på förhand säga hur mycket kostnaden kommer uppgå till.

Det bör vidare klargöras att du kan ansöka om en boutredningen utan dina syskons tillåtelse. Det skulle dock innebär att du blir ansvarig i slutändan för den kostnad som boutredningsmannen kostar, om dennes arvode inte går att täcka med medel ifrån dödsboet. Utöver detta kostar avgiften om ansökan om en boutredningsman på 900 kronor.

Om dina syskon vill ansökan tillammans med dig blir ni istället solidariskt ansvariga för att betala boutredningsmannens arvode, dvs ni blir då lika mycket ansvariga för att betala kostnaden. Som det går att utläsa ovan i texten från Sveriges Domstolars hemsida, kan boutredningsmannen själv välja att kräva betalningen från vem som helst av de som anlitat hen. Sen kan den som fick betala vända sig med betalningskrav gentemot de andra. (Exempel: om samtliga av dina syskon skulle begära en boutredningsman, kan denne välja att kräva dig på sitt arvode och sen får du ett betalningskrav riktat mot dina syskon för den kostnad du lagt ut.)

Det bör även noteras att en ansökan om boutredningsman ska ske till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist (bodde) vid sin död. Vidare måste den som utgör behörig sökande vara antingen dödsbodelägare, testamentsexekutor, borgenär eller den som är ansvarig för betalning av en skuld efter den döde.

Referens: http://www.domstol.se/Fragor--svar/Arv-och-dodsfall/

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsingar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll