Köp och deklaration av jordbruksfastighet

FRÅGA
Hur går ett utköp av en delägare till en skogsfastighet till?Av specifikt intresse är:Skrivs köpebrev på sedvanligt sätt?Hur får man lagfart på den utköpta delen?Vilka skatter blir tillämpliga för respektive part?Hur deklareras utköpet för respektive part?
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag kommer i det följande att besvara dina fyra frågor i den turordning du ställt dem.

Varje fråga kommer att utgöra en rubrik där svar på respektive fråga lämnas under varje rubrik.

Skrivs köpebrev på sedvanligt sätt?

Det korta svaret är: Ja.

Regler för fastighetsköp finns i jordabalken (JB). De lagregler som gäller för köp av fastighet gäller även vid köp av en fastighetsandel och även när fastigheten ifråga är en jordbruksfastighet.

Vid fastighetsköp gäller vissa formkrav. Avtalet ska vara skriftligt, skrivas under av säljaren och köparen för hand, innehålla en uppgift om köpeskilling (pris) och överlåtelseförklaring, se 4 kap. 1 § JB.

I jordabalken skiljer man på termen "köpehandling" och "köpebrev". Det är vanligt vid fastighetsköp att man upprättar två kontrakt. Först en köpehandling och sedan ett köpebrev när köparen betalar säljaren för fastigheten. I köpehandlingen anges alla villkor för köpet. Har man i köpehandlingen intagit en bestämmelse om att köpebrev ska upprättas, anses köpet villkorat av att köparen betalar köpeskillingen. Köpebrevet ska innehålla samma uppgifter som köpehandlingen för att ha rättsverkan som ett köpekontrakt.

Hur får man lagfart på den utköpta delen?

Man ansöker om Lagfart hos Lantmäteriet. Vem som ska stå för kostnaden av lagfartsansökan brukar regleras i köpehandlingen. Har köparen tagit lån av banken för att finansiera köpet brukar banken kunna ta på sig att ordna med lagfartsansökan.

Till ansökan hos Lantmäteriet ska bifogas nödvändiga handlingar som styrker förvärvet. Står det i köpehandlingen att även ett köpebrev ska upprättas ska både köpehandlingen och köpebrevet skickas in. Är ni flera som ska ansöka om lagfart ska ansökan innehålla uppgift om hur stor andel i fastigheten som respektive person ansöker om lagfart, se 20 kap. 5 § JB.

Vilka skatter blir tillämpliga för respektive part?

Säljaren: Vinstskatt. Det finns särskilda regler vid delavyttring (försäljning av en fastighetsandel) och vid försäljning av en lantbruksenhet som omfattar både en näringsfastighet och en privatbostadsfastighet. Utförlig information om detta finns i Skatteverkets tillhandahållna broschyr:

https://www.skatteverket.se/download/18.41f1c61d16193087d7f51d9/1561379940220/forsaljning-av-naringsfastighet-skv313-utgava18.pdf

Köparen: Stämpelskatt. I samband med ansökan om lagfart jämför Lantmäteriet köpeskillingen mot taxeringsvärdet för föregående år. Stämpelskatten beräknas på det högre av beloppen. För privatpersoner är stämpelskatten 1,5 procent av köpeskillingen. För juridiska personen (aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar) är stämpelskatten 4,25 procent av köpeskillingen avrundad nedåt på hela tusentals kronor.

Hur deklareras utköpet för respektive part?

Säljaren: Säljaren ska redovisa resultatet av försäljningen på Skatteverkets blankett K7.

En försäljning av en jordbruksfastighet kan innebära att säljaren måste göra vissa skattemässiga justeringar i den löpande redovisningen av den näringsverksamhet där fastigheten ingår. Den löpande verksamheten ska deklareras på Skatteverkets blankett NE.

Om det på jordbruksfastigheten finns ett hus eller en villa som sålts och som inte ingår i näringsverksamheten, ska denna försäljning deklareras på Skatteverkets blankett K5.

Köparen: Vid förvärv av en bebyggd näringsfastighet genom köp, ska utgifter för att anskaffa en byggnad dras av genom årliga värdeminskningsavdrag, se 19 kap. 4 § och 9 § 1 st. IL. Till en byggnads anskaffningsvärde inkluderas stämpelskatten. Detta förutsätter att fastigheten ingår i inkomstslaget näringsverksamhet.

Värdeminskningsavdraget som ska göras och deklareras årligen beräknas enligt avskrivningsplan efter viss procentstats per år på byggnadens anskaffningsvärde, se 19 kap. 5 § IL.

Lycka till!

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (238)
2019-12-31 Köparens undersökningsplikt av fast egendom
2019-12-22 Gäller förköpsrätt av fast egendom före arvsrätten?
2019-12-15 Köpa ut syskon ur fastighet - hur går man tillväga?
2019-12-15 Vad bör man tänka på rent juridiskt vid köp av fastighet?

Alla besvarade frågor (76518)