Köp av fastighet

Hej, När ska man skriva köpebrev efter eller före avstyckning? Kan man tillträda marken innan avstyckning är gjord? I köpekontraktet står det: Tillträdesdagen: Vid köpeskillingens erläggande (150.000) resterande vid redovisad avstyckning

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Avstyckning är en form av fastighetsbildning som regleras i Fastighetsbildningslagen https://lagen.nu/1970:988#K1P1S1 som innebär att fastighetsindelningen ändras. En fråga om fastighetsbildning prövas vid förrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten https://lagen.nu/1970:988#K2P2S1. Avstyckning sker på ansökan av fastighetens ägare 10 kap 6 § FBL https://lagen.nu/1970:988#K10P6S1. Har vad som ska avstyckas överlåtits till ny ägare genom köp eller annat förvärv, kan såväl den som förvärvat utrymmet som fastighetens ägare ansöka om fastighetbildning. Detta måste dock göras hos lantmäterimyndigheten inom 6 månader efter det att överlåtelseavtalet upprättats, annars blir överlåtelsen ogiltig, 4 kap 7 § JB https://lagen.nu/1970:994#K4P7S1.

Köp av fast egendom sluts genom upprättande av en köpehandling som underskrivs och undertecknas av både säljare och köpare. Handlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen och en förklaring av säljaren att egendomen överlåts på köparen, 4 kap 1 § 1 st JB https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1. Ett köpebrev är en handling som upprättas efter köpehandlingen och dess huvudsakliga funktion är att utgöra ett kvitto på fullgjord betalning. Både köpekontrakt och köpebrev ska lämnas till lantmäterimyndigheten vid ansökan om lagfart. Lagfart är ett bevis på att man är ägare av fastigheten. Utan lagfart blir man inte registrerad som ägare av fastigheten och säljaren skulle därmed i princip kunna sälja fastigheten igen. 

Ett köpebrev är alltså mest till för att fungera som ett kvitto på att köpeskillingen har betalats och upprättas efter det att betalning skett. Om det är så att ni tillträder fastigheten innan avstyckningen är det viktigt att tänka på att fastighetens ägare måste ansöka om fastighetsbildning hos lantmäterimyndigheten inom 6 månader efter det att överlåtelseavtalet upprättades, annars blir överlåtelsen (köpet) ogiltigt.

Vänligen,

Emelie PiironenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000