Kontinuitetsprincipen i skatterätten

Vi är fem syskon och en Pappa. Nu har pappan fått en lägenhet, men har kvar huset. Planerna ligger i att vi samtliga syskon ska få varsitt gåvobrev på 1/5 vardera. I detta hus kommer ett av syskonen med familj att bosätta sig i, men först efter att gjort en del renoveringsarbeten. Huset är nyligen -innan renoveringsarbetet värderat via en mäklare till 1,1 mkr. Befintligt lån på huset uppgår till 90tkr som övertas av syskonet. Materialkostnaderna för renoveringen kommer att bekostas av syskonets sambo, medan arbetstiden läggs av syskonet.

Tanken finns att det bosatta syskonet i framtiden kommer att lösa ut oss andra syskon, när denne kommer att få möjlighet till att ta lån, som motsvarar dagens värdering samt reglering via index.

Gåvobrevet är som jag förstår skattebefriat, men kommer det även att vara skattebefriat när vi blir utlösta av syskonet.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger är gåvor skattefria, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Däremot när ni syskon sedermera kommer att avyttra (sälja) er andel i fastigheten så kommer ni beskattas för detta i inkomstslaget kapital. Detta innebär att ni kommer beskattas för den kapitalvinst ni gör, denna kapitalvinst beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen (t.ex. mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § IL. Med omkostnadsbeloppet avses i princip anskaffningsutgiften, 44 kap. 14 IL. Eftersom ni inte hade någon anskaffningsutgift när ni emottog gåvan så kommer ni istället att träda in i er fars skattemässiga situation, 44 kap. 21 § IL, enligt den s.k. "kontinuitetsprincipen". Detta innebär att som anskaffningsvärde så kommer man att räkna på det som er far hade som anskaffningsvärde när han köpte fastigheten, dvs. vad er far erlade som köpeskilling för fastigheten.

Alltså kommer ni att få skatta på skillnaden mellan det anskaffningsvärde som er far hade på fastigheten när den inköptes och den ersättning ni får för fastigheten.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo