Kontakt med barn på Internet

Är det olagligt för en vuxen person (på en datingchatt för vuxna, fast vet att personen är 13år) att fråga en 13åring om hon gillar äldre män? Kommentera vanliga bilder (fullt påklädd) hon skickar på sig själv med orden; vacker, snygg och söt? Samt fråga om barnet (i sammanhanget) har fantasier hon vill leva ut?

Och vad skulle i sådana fall påföljden kunna tänkas bli?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag konstatera att jag inte kan ge något heltäckande svar på din fråga då jag inte har alla omständigheter i den aktuella situationen.


När vuxna tar kontakt med barn på Internet, och agerandet bedöms vara straffbart, torde främst tre olika brott aktualiseras beroende på hur kontakten med barnet ser ut.

Att som vuxen enbart kontakta ett barn över Internet är självklart inte straffbart i sig, även om det kan anses olämpligt. Det är först när den vuxna personen i sin kontakt med barnet agerar på ett sätt som är ägnat att kränka barnets sexuella integritet eller när den vuxna personen träffar en överenskommelse med barnet om att ses i ett sexuellt syfte som den vuxne personen har begått en straffbelagd gärning. Det är även straffbart att förmå barn att skicka bilder på sig själva av sexuell natur.

Agerar den vuxne personen på ett sätt som är ägnat att kränka barnets sexuella integritet kan den vuxne ha gjort sig skyldig till brottet sexuellt ofredande, se 6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken. Brottet kräver uppsåt.

Träffar den vuxne personen en överenskommelse med barnet om att ses i ett sexuellt syfte kan den vuxne ha gjort sig skyldig till brottet kontakt med barn i ett sexuellt syfte ("grooming"), se 6 kap. 10 a § brottsbalken. Brottet kräver uppsåt.

Förmår den vuxne ett barn att skicka bilder på sig själv av sexuell natur kan den vuxne ha gjort sig skyldig till brottet utnyttjande av barn för sexuell posering, se 6 kap. 8 § 1 st. brottsbalken. Brottet kräver uppsåt.

Vad gäller försök till brott så är enbart försök till utnyttjande av barn för sexuell posering kriminaliserat. Det är alltså inte straffbart att "försöka" sexuellt ofreda någon eller "försöka" kontakta ett barn i sexuellt syfte.

Endast brottet sexuellt ofredande redogörs för nedan då jag utifrån de givna omständigheterna i din fråga menar att inget av de andra två brotten kan anses vara för handen.Sexuellt ofredande

Det är fullt möjligt att begå ett sexuellt ofredande genom text, ord eller bilder, det krävs alltså ingen fysisk kontakt. Vid påstådda sexuella ofredanden genom text måste dock ordens betydelse i sammanhanget tillmätas betydelse, t.ex. om syftet med att använda orden varit sexuellt. Viktigt att framhålla när det gäller brottet sexuellt ofredande (mot barn) är att det inte krävs att barnets sexuella integritet rent faktiskt har kränkts, det räcker att den gärning gärningsmannen har begått typiskt sett är ägnat att kränka barnets sexuella integritet.

Ett tydligt exempel (som dock inte har något med just ditt exempel att göra) på vad som kan utgöra ett sexuellt ofredande är att skicka vad som nu i vardagstal har kommit att benämnas som så kallade "dickpics", dvs bilder på ett manligt könsorgan, till barn. En sådan bild kommer typiskt sett att medföra obehag hos barnet och kränka barnets sexuella integritet och därmed utgöra ett sexuellt ofredande.

Vad gäller text eller ord så krävs inte särskilt explicita yttranden. I t.ex. Attunda tingsrätt dom 23 juni 2016, mål nr B 1687-14 (se främst s. 64), menade tingsrätten att den tilltalade hade begått sexuella ofredanden genom att berätta för unga barn att han var kåt samt att fråga unga barn om de kollade på porr. Här ska det dock påpekas att barnen i det aktuella målet var betydligt yngre än 13 år, vilket kan påverka bedömningen.

Att fråga om en 13-åring gillar äldre man skulle kunna anses ha en sexuell innebörd och även vara en fråga som kan skapa obehag och kränka en 13-årings sexuella integritet och därmed utgöra ett sexuellt ofredande. Men, det kan mycket väl förhålla sig på motsatt sätt, situationen är inte helt klar. Att meddelandet är olämpligt torde dock stå klart.

Att kommentera att en 13-åring är vacker, söt och snygg torde generellt sett inte uppfylla kraven på sexuellt ofredande. Att däremot kommentera något med en mer sexuell vinkling kan dock uppfylla brottsbeskrivningen.

Att fråga en 13-åring om denne har fantasier kan utgöra ett sexuellt ofredande om meddelandet har en sexuell innebörd.

Straffskalan för ett sexuellt ofredande är böter upp till fängelse i två år. Påföljden blir ofta dagsböter för den som fälls till ansvar för sexuellt ofredande. Härtill kan dock den som blivit utsatt för det sexuella ofredandet bli tillerkänd kränkningsersättning (inte sällan bestäms kränkningsersättningen vid ett sexuellt ofredande som utgörs av text till 5000 kr).Sammanfattningsvis

Det finns tyvärr inget klart svar på din fråga. De meddelanden som möjligtvis skulle kunna utgöra ett sexuellt ofredande, eller de meddelanden som i vart fall ligger närmast brottsbeskrivningen, är frågorna om 13-åringen "gillar äldre män" och om 13-åringen "har fantasier hon vill leva ut".

Påföljden för ett sexuellt ofredande stannar oftast vid dagsböter.


Även om läget inte är helt klart hoppas jag att några av dina frågetecken har rätats ut. Är det något ytterligare du funderar på är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar

O HRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo