Konsumenttjänstlagen och konsulttjänster

FRÅGA
Hej,På t ex Konsumentverkets web om konsumenttjänstlagen (http://www.konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Konsumenttjanstlagen/) står att lagen inte gäller för konsultuppdrag. När jag tittar på lagen §2 (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Konsumenttjanstlag-1985716_sfs-1985-716/) har jag svårt att förstå varför Konsumentverket och andra påstår att konsumenttjänstlagen inte gäller för för konsulttjänster. Varför gör Konsumentverket den tolkningen?Hur definieras konsulttjänster och fristående konsulttjänster?Mvh,Ulf.
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

En konsult är typiskt sett en person som är specialiserad på ett visst område och får betalt för att ge råd åt sina kunder/klienter inom sitt specialistområde. Advokater kan exempelvis jobba som konsulter inom affärsjuridik. En rimlig definition av konsulttjänster skulle därför tänkas vara tjänster som huvudsakligen handlar om rådgivande inom konsultens specialistområde, exempelvis inom ekonomi eller juridik. Fristående konsulttjänster är ett inte lika självklart begrepp, men jag antar att begreppet syftar på tjänster från en konsult eller en konsultfirma som är oberoende eller fristående av något slag, till exempel en konsult som inte tillhör något specifikt bolag och kanske hyrs in av olika klienter/företag.

Angående konsumenttjänstlagen (KtjL) framgår dess tillämpningsområden först och främst av 1 §. Först stadgas att lagen gäller tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter. Vidare framgår att tjänsten ska innefatta arbete på lösa saker, fast egendom (fastigheter, mark) eller förvaring av lösa saker (fysiska föremål). Tjänsten som utförs ska alltså vara någon form av arbete på något annat, exempelvis målning av hus eller reparation av bil som ett företag utför åt privatperson.

I de flesta fall torde kunden vara näringsidkare och inte konsument vid konsultuppdrag. Men även om uppdraget utförs av näringsidkare där kunden är konsument måste tjänsten innefatta arbete på lös sak eller fast egendom eller förvaring av lös sak, vilket inte stämmer överens med definitionen av konsulttjänster. Som sagts ovan handlar konsulttjänster om att ge råd, vilket inte är arbete på andra saker. Detta är nog den främsta anledning varför Konsumentverket och andra hävdar att lagen inte är tillämpbar på konsultuppdrag. Konsultuppdrag uppfyller helt enkelt inte de krav som ställs upp för att lagen ska bli aktuell.

Lagens tillämpningsområde preciseras ytterligare av 2 § och enligt paragrafens ordalydelse är det kanske svårt att utläsa varför lagen inte skulle gälla vid konsultuppdrag. Paragrafen syftar emellertid till att, utöver 1 §, tydliggöra när lagen ska användas och ett avtal som inte uppfyller rekvisiten (kraven) i 1 § omfattas inte av lagens tillämpningsområde, även om det inte skulle falla under de i 2 § uppräknade avtalssituationerna.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (409)
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?
2020-12-18 Rätt att hålla inne betalning vid fel i tjänst

Alla besvarade frågor (88087)