Konsumentens rätt att få arbetet utfört enligt avtalet

FRÅGA
Hej,Vi har monterat ett uterum åt en kund, vi har gjort markarbete, grund/altandäck och även monterat stommen hos kunden. Så långt är alla nöjda.När vi skulle lägga på kanalplasttaket så sågade vi skivorna några centimeter för korta. De ska enligt monteringsanvisningen vara 7 cm längre.Uppe på taket kommer en anslutningsplåt monteras in mot väggen som går ut cirka 150 mm på taket. Under taket ska det sitta en list intill fasaden.Detta innebär att vår lösning på problemet är att flytta ner tak skivorna och skenorna dessa 7 cm vilket ändå inte kommer synas eller påverka konstruktionen.Vi har även fått bekräftat från leverantören av isolertaket/uterummet att deras materialgarantier gäller även om vi gör vår lösning istället för exakt enligt monteringsanvisningen.Kunden har heller inte kunnat påvisa vad det skulle ha för betydelse mer än att kunden vill ha det enligt monteringsanvisning. Vi har åtagit oss att följa monteringsanvisning i första hand.Kunden vill hellre att vi beställer ett nytt isolertak som kostar cirka 20 000 kr istället för vår lösning som då i princip inte kostar något extra i materialkostnad.Vi anser att det är oskäligt att vi ska köpa ett nytt tak när takets garantier gäller även med vår enklare lösning och det utseende mässigt också ser likvärdigt ut.Så har vi rätt att göra vår lösning ? eller måste vi byta hela isolertaket ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör skyldigheten att följa monteringsanvisningarna. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och därefter ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

Det här är en avtalsrättslig fråga och exakt hur ni formulerat er i det aktuella avtalet styr vad som är rätt eller fel i denna situation. Eftersom jag inte har tillgång till avtalet så kan jag inte ge ett 100 % korrekt svar.

Huvudregeln är emellertid det gamla latinska uttrycket ”pacta sunt servanda” dvs. avtal ska hållas. Har ni avtalat om att ni som utför arbetet ska följa monteringsanvisningarna så är det också vad som gäller. För det fall det inte är möjligt att utföra arbetet så som det ursprungligen är tänkt så måste båda parter vara överens om förändringen. Entreprenören kan som regel inte ensidigt förändra konstruktionen utan samtycke från personen som beställt tjänsten.

Detta gäller särskilt när det är så att entreprenören genom ett misstag gjort så att arbetet inte kan färdigställas i enlighet med det överenskomna avtalet.

Om det är så att ni inte monterar i enlighet med monteringsavtalet är min bedömning att det föreligger fel hos tjänsten enligt 9 § Konsumentköplagen:

”Tjänsten ska anses felaktig, om resultatet avviker från

1. vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse,

2. sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt, eller

3. vad som därutöver får anses avtalat.”

I kommentaren till lagen finns ett antal punkter som definierar detta ytterligare och som skulle kunna stämma överens med denna situation.

näringsidkaren brustit i den omsorg som kan krävas för att tillgodose beställarens intressen oberoende om vem som orsakat bristen,

det finns brister i arbetet, det finns avvikelser som inte kan hänföras till någondera part eller som beror på näringsidkaren.

Påföljderna vid fel framgår av 16 § Konsumenttjänstlagen:

”Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §.

Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §.

I fråga om konsumentens rätt till skadestånd av någon annan än näringsidkaren finns bestämmelser i 33 §.”

Det finns därmed en reell risk att konsumenten i efterhand kan kräva avhjälpande eller någon annan påföljd om det är så att ni mot konsumentens vilja uppför konstruktionen i strid med avtalet. Därför är det i ert intresse att direkt avhjälpa felet. Jag antar att detta skulle kosta betydligt mer i ett senare skede.

Lösning

Det är tyvärr så att arbetet ska utföras i enlighet med avtalet. Min rekommendation är därför att ni beställer ett nytt isolertak och utför tjänsten korrekt för att undvika problem längre fram. Det hade varit något annat om det inte hade varit fysiskt möjligt att utföra arbetet enligt monteringsanvisningarna men i det här fallet, när problemet grundar sig på ett misstag från er sida, finns inte så mycket att göra.

För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94351)