FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag18/11/2018

Konsekvenser av att en komplementär inom ett kommanditbolag går i konkurs?

Hej Lawline.

Jag har en fråga kring komplementär i kommanditbolag, det är så att mitt AB är delägare i ett fastighetsbolag genom ett gemensamt ägt AB.

Uppbyggnaden ser ut enligt följande:

Mitt AB innehar 50% av aktierna i ett producerande AB som hyr lokaler av ett fastighets KB som det producerande ABt äger till 98%. I fastighets kbt är mitt AB och kompanjonens AB kommanditdelägare med 1% vardera.

Nu har det producerandet AB tappat en stor och viktig kund vilket leder mer och mer mot en konkurs då omställning tar tid och likvida medel sinar.

Fastigheten ligger ute på landet och är oerhört svårsåld skulle jag gissa.

• Vad händer om det producerande bolaget som även är komplementär i KBt går i konkurs?

• Vad händer då med Kommandit bolaget som har ett banklån på 1 miljsek och fastigheten som säkerhet?

• om det producerande ABt går i konkurs vem är då Komplementär i KBt? Måste våra bolag ta över kompletärs rollen eller likvideras även KBt?

• Vi vill inte att det smittar av sig på moderbolagen det var vår totala inställning när vi gick in i detta ihop.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsekvens av komplementärs konkurs

Vad gäller din första fråga om vad som händer med ett kommanditbolag när en komplementär (produktionsbolaget) går i konkurs så regleras detta i lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL). Kommanditbolagen regleras utifrån bestämmelserna om handelsbolag i 2 kap. BL om inget annat är föreskrivet (3 kap. 1 § BL). Nedan redogörs för vad som gäller om ni inom kommanditbolaget inte har avtalat om annat. Till största del gäller avtalsfrihet att själva bestämma över vad som ska gälla och i annat fall gäller regelverket i BL (2 kap. 1 § BL)

Huvudregeln är att ett kommanditbolag ska träda i likvidation om en komplementär försätts i konkurs (2 kap. 27 § BL). Likvidation kan undvikas genom ett frivilligt avtal mellan ägarna i kommanditbolag att den konkursdrabbade i stället ska utträda ur kommanditbolaget (2 kap. 29 § BL). Ett sådant avtal gäller dock inte mot konkursboet såvida avtalet inte har ingåtts eller accepteras av konkursboet (2 kap. 29 § BL). Ett andra alternativ består i tvångsinlösen varvid de övriga ägarna i kommanditbolaget kan komma överens om att lösa ut den konkursdrabbade genom att erlägga ett lösenbelopp motsvarande dennes andel av tillgångarna (2 kap. 30 § BL). Den som blir tvångsutlöst kan även kräva att säkerhet ställs för dennes förpliktelser kopplade till kommanditbolaget (2 kap. 30 § BL). Vidare finns möjlighet att inom kommanditbolaget avtala om annat ska gälla varvid ni skulle kunna komma överens om en annan lösning (2 kap. 30 § andra stycket BL).

Vad händer med ett kommanditbolag utan komplementär?

Angående frågan om vem som är komplementär om den enda komplementären går i konkurs så beror det på om kommanditbolaget likvideras eller ni driver det vidare genom ett frivilligt utträde eller genom tvångsinlösen. Om kommanditbolaget inte ska likvideras och kommanditbolaget inte längre har kvar en komplementär anses det i stället utgöra en handelsbolag (3 kap. 2 § BL). Det skulle innebära ni tar på er ett solidariskt ansvar för alla handelsbolagets förpliktelser (2 kap. 20 § BL). För att undvika att kommanditbolaget övergår till ett handelsbolag skulle ni således behöva registrera en ny komplementär hos Bolagsverket (se 1 kap. 1 § och 1 kap. 2 § HB och 4 § handelsregisterlagen).

Vad händer med fastigheten som ägs av kommanditbolaget om komplementären går i konkurs?

Som ovan nämnts är huvudregeln att kommanditbolaget ska likvideras om en ägare försätts i konkurs. I sådant fall ska kommanditbolagets egendom säljas på offentlig auktion och därefter ska bolagets skulder betalas innan eventuellt återstående tillgångar fördelas mellan ägarna (2 kap. 33 § och 2 kap. 34 § BL). Likvidationen kan skötas av ägarna gemensamt eller genom att utse en likvidator (2 kap. 30 § BL)

Om ni i stället kommer överens med konkursboet om att låta produktionsbolaget utträda ur kommanditbolaget så är det helt en förhandlingsfråga om vad som gäller angående fastigheten. Vid en tvångsinlösen är det som tidigare nämnts troligt att ni blir tvungna att ställa säkerhet för produktionsbolagets förpliktelser, det vill säga för fastigheten. Detta följer av att komplementären är ansvarig för alla bolagets förpliktelser och kommanditdelägarna riskerar endast insatsen(2 kap. 20 § respektive 3 kap. 3 § BL).

Undvika att era övriga bolag drabbas av en konkurs inom kommanditbolaget

Som sagt ovan är kommanditdelägares risk begränsad till insatsen i bolaget (3 kap. 3 § BL). Således behöver ni inte drabbas utöver denna insats om kommanditbolaget ska likvideras. I övriga fall kommer ni bli tvungna att hitta en lösning där någon tar på sig ett ansvar som komplementär i bolaget eller såsom solidariskt ansvariga om ni driver det vidare som ett handelsbolag om ingen ny komplementär utses.

Sammanfattning

Om ni inte tar över kommanditbolaget ska det likvideras varvid kommanditbolagets skulder först ska betalas innan tillgångarna fördelas mellan ägarna. Detta innebär då troligtvis en försäljning av fastigheten på offentlig auktion om ni inte kan komma överens med konkursboet om en underhandsförsäljning. I annat fall kan produktionsbolaget frivilligt utträda eller genom tvångsinlösen vilket kommer medföra att ni blir tvungna att utse en ny komplementär som tar på sig ansvaret för kommanditbolaget annars anses bolaget vara ett handelsbolag varvid ni blir solidariskt ansvariga för alla bolagets förpliktelser.

Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000