Konkurrerande verksamhet och lojalitetsplikten

2016-12-10 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag undrar vad som gäller enligt lagen när jag avslutat en anställning med vad jag för gör och inte göra nu om jag väljer att antigen börja ett nytt jobb inom samma bransch eller väljer att starta ett konkurrerande företag. Jag har inga sekretessavtal skrivna i min tidigare anställning. Men när jag pratar med min tidigare arbetsgivare är de nästintill hotfulla i att jag ska vara försiktig med vem jag kontaktar och använder mig av i mitt "know how" jag lärt mig och kommit i kontakt med under min anställning. Hoppas ni förstår vad jag menar. Jag vill känna mig fri att göra vad jag vill och ta kontakt med vem jag vill utan att bli skadeståndsskyldig. Jag förstår att vissa saker jag arbetar med är företagshemligheter som tex, recept eller andra unika saker. men vart går gränsdragningen?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Lojalitetsplikten
En arbetstagare har en del skyldigheter gentemot sin arbetsgivare och en av dessa är den s.k. lojalitetsplikten som följer av anställningsavtalet. Den innefattar bland annat konkurrerande verksamhet, tystnadsplikt och kritikrätt. I rättsfallet AD 1994 nr 79 (Värö Bruksmålet) kommer arbetsdomstolen fram till att det länge har funnits en dominerande uppfattning att det i ett anställningsförhållande krävs att arbetstagaren är lojal mot sin arbetsgivare och att denna lojalitet ingår som ett led av anställningsavtalet.

Konkurrensklausuler
En konkurrensklausul är ett sätt för arbetsgivaren att förlänga lojalitetskravet för arbetstagaren så att den även gäller efter anställningens upphörande. Emellertid finns en begränsning i Avtalslagens 38 § där det framgår att en person inte är bunden av konkurrensklausulen i den mån utfästelsen sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt. Här görs en helhetsbedömning av klausulens skälighet där man även ser om arbetsgivaren har ett berättigat syfte. Med ett berättigat syfte kan vara att skydda bestående kundrelationer om de tillkommit genom aktiv kundbearbetning från arbetsgivarens sida eller att skydda något tekniskt som arbetsgivaren har förvärvat eller utvecklat.

Här saknar jag omständigheter om du har ingått en konkurrensklausul eller inte. I det fall du inte har ingått ett avtal om en konkurrensklausul är du efter anställningens uppgörande inte längre bunden av lojalitetsplikten, se rättsfallet AD 1998 nr 101.

Företagshemligheter
En företagshemlighet är sådan information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkarens håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Detta framgår av lagen om skydd för företagshemligheter (FHL) 1 § st. 1, se här. Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. Det är således okej att röja en företagshemlighet för att offentliggöra eller inför en myndighet avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott och där fängelse kan följa eller som är ett allvarligt missförhållande, FHL 2 § st. 2. Vidare är det okej om man röjer eller utnyttjar en företagshemlighet som man har fått del av i god tro, FHL 2 § st. 3.

Den som med avsikt eller oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall ersätta den skada som uppkommer genom hens förfarande, FHL 7 § st. 1. I andra stycket finns dock ett undantag. I det fall personen har avslutat sin anställning och därefter utnyttjat eller röjt företagshemligheten så kan personen endast åka dit om det finns synnerliga skäl.

Vad som avses som ”synnerliga skäl” varierar, men har personen på ett stötande sätt missbrukat sitt förtroende som följer av anställningsförhållandet eller att man som anställd förberett ett överförande av hemlig information till konkurrerande verksamhet kan detta utgöra synnerliga skäl. Även de fall där arbetstagaren har innehaft en särskild förtroendepost hos arbetsgivaren kan få betydelse vid bedömningen om synnerliga skäl föreligger eller inte.

Sammanfattning
I och med ditt anställningsavtal har du som arbetstagare en lojalitetsplikt som innefattar att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet vid sidan av eller läcka information som kan skada din arbetsgivare och dennes verksamhet. Har du ingen konkurrensklausul i ditt anställningsavtal upphör lojalitetsplikten när din anställning upphör. Däremot kan du inte börja röja företagshemligheter i den mån du medvetet har samlat på dig information under din anställning för att sedan använda i en konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande. Gränsdragningen är således inte helt glasklar utan beror på olika omständigheter i det enskilda fallet där man får ta ställning till vilken ställning man hade inom verksamheten, vad man har fått ta del av, hur ens anställningsavtal ser ut etc.

Råd
Är du medlem i facket råder jag dig att i första hand vända dig till dem. I de fall du vill få ytterligare rådgivning av oss kan du boka in en tid med en av våra jurister på Lawline Juristbyrå, klicka här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll