Kommunikationsskyldighet enligt FL

Vi har som ideell förening sökt tillstånd hos Länsstyrelsen i deras myndighetsutövning. De har tagit in annan information i ärendet men inte gett oss möjlighet att yttra oss över deras negativa beslut eller de inkomna handlingarna. Enligt § 17 får ärendet inte avgöras utan att det meddelats oss eller fått yttra oss. Är förvaltningslagen tillämplig i fråga om "enskild" för oss som förening? Om nu myndigheten har fattat beslut men missat detta - hur gör vi i så fall för att gå vidare?

Lawline svarar

Hej,

Du har helt rätt i att enskild part i ett ärende som innebär myndighetsutövning har rätt att enligt 17 § FL yttra sig över sakuppgifter som tillförts ärendet av annan än myndigheten, innan myndigheten fattar ett beslut i frågan. Såsom enskild omfattas också enskilda juridiska personer och däribland ideella föreningar. Emellertid innehåller 17 § FL vissa undantag från denna skyldighet för myndigheten, d.v.s. skyldigheten att underrätta parten om uppgifterna och låta parten yttra sig över dem innan beslut fattas. Sådana undantag utgörs bl.a. av fall då myndigheten bedömer att förutsättningarna för att genomföra beslutet uppenbart försvåras eller att avgörandet i sig inte kan uppskjutas. 

Vad gäller möjligheterna att angripa beslutet genom överklagande har er förening besvärsrätt enligt FL eftersom beslutet har gått föreningen emot. Däremot är det inte säkert att  beslutet går att överklaga för det. För att besvara denna fråga måste jag veta vad beslutet gäller för sorts tillstånd eftersom det varierar från fall till fall vilka förvaltningsbeslut som överhuvudtaget är överklagbara. Men är beslutet överklagbart kan felet således angripas den vägen.

Har du ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Joel Sandin PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000