Kommunicerings skyldighet

2018-01-16 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej migrationsverket avslå min ansökan om uppehålls arbetstillstånd.att jag inte svarat på förfrågan angående min förörjiningsförmåga.Jag har aldrig fått nån mail om komplettering. Migrationsverket har aldrig försökt att nå mig via andra kommunikationsmedel .telefon eller post.jah har överklagat endo fick avslag.Jag tacksam för svar samt att får veta hur jag ska göra ?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Utredning

Det du noterar i din fråga handlar om underättelse och kommunicering från Migrationsverket. Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet vilket innebär att Verket kan ha egna föreskrifter som har företräde framför förvaltningslagen, se 3 § FL. Huvudregeln enligt förvaltningslagen är att ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild inte får avgöras utan att sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom/henne själv och att han/hon själv har fått tillfälle att yttra sig över den nytillkomna uppgiften, s.k. kommunicering (se 16-17 §§ FL). Kommunikationen innebär dels en underrättelse om utredningsmaterialet, dels ett meddelande om partens rätt att yttra sig över detta.

Migrationsverket bestämmer själv om underrättelsen ska ske muntligt, genom brev, e-post, delgivning eller på annat sätt. Vilket sätt som är lämpligast beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Skriftligt utredningsmaterial kommuniceras lämpligen skriftligt.

Vid kommunicering bör det som regel bestämmas en tid inom vilken parten har tillfälle att yttra sig. Tiden bör bestämmas så att parten får skälig tid att inkomma med yttrande, normalt tre veckor. Det är upp till parten om han eller hon vill yttra sig eller inte. Parten ska dock informeras om att ärendet kan komma att avgöras efter den utsatta tidsfristen, även om hen inte yttrar sig inom angiven tid.

När ett ärende har kommit in, t.ex. genom en anmälan, är det viktigt att underlaget snarast möjligt kommuniceras, så att den som berörs informeras om att utredning pågår och ges möjlighet att bemöta de uppgifter som har framförts. Under handläggningens gång krävs ofta ytterligare kommunicering som ett led i utredningen. Det kan tillkomma nya uppgifter, t.ex. uppgifter som har inhämtats via remiss, telefonsamtal, e-post eller register.

Det finns undantag från huvudregeln om kommuniceringsskyldighet, främst om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga. Det slutliga beslutet måste dock alltid kommuniceras och expedieras, annars finns det inget förvaltningsrättsligt giltigt beslut.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att din komplettering inte är en fråga om ett beslut utan frågan om en kompletterande uppgift. Därför kommunicerings skyldighet kan föreligga. Dock kan det finnas undantag från denna regel som jag skrivit ovanför, vilket i ditt fall kan ha varit att Migrationsverket möjligen uppfattat situationen att det inte behövdes att skicka påminnelse till dig. Dock vad jag vet i praktiken brukar Migrationsverket skicka ett e-post till sökandens mail där man får inloggningsuppgifter och kan slutföra komplettering. Du bör dubbelkola om posten kanske hade hamnat i spam-korgen. I vilket fall som helst har du missat tiden och har godtagbara skäl till varför du inte kompletterat innan besvärstiden löpt ut finns möjlighet att ansöka om återställande av försutten tid.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail Atayev
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1265)
2022-01-24 Uppehållstillstånd baserat på syskons medborgarskap i Sverige
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?

Alla besvarade frågor (98667)