Kommunens beslutsunderlag - osant intygande?

FRÅGA
Hur gör man för att ställa en "Kommunstyrelse" till ansvar för ett beslut som tagits "på delegation" av kommunens tjänstemän där underlaget till beslutet innehåller felaktigheter, osanningar, efterkonstruktioner och där texten i själva beslutet bl.a. innehåller felaktiga hänvisningar till lagtexter. Förordningar och lagtexter har blandats ihop i en "salig röra". "Bedömning" har fyllts upp med allmän information o.s.v.Det mest graverande är att efter överklagande av beslutet till Länsstyrelsen så har "juristerna" (2 st) på Länsstyrelsen helt bortsett från så graverande fel som att all lagtext i dokumentet är försedd med Förordningsnummer och inte de aktuella lagparagrafer som texten är tagen från.Den/De som skrivit dokumentet är med andra ord "helt inkompetenta" men i kraft av "Kommunstyrelsen" kan dom ändå driva igenom beslut och därtill få stöd av Länsstyrelsens byråkrater.Om det inte är "Osant intygande" så undrar jag vad det då kan vara?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att du är upprörd över att beslutet är svårt att förstå eller till och med inkorrekt.

I mitt svar kommer jag att bemöta dina funderingar kring huruvida brottet osant intygande har begåtts. I övrigt kommer jag att presentera olika möjliga lösningar på hur du kan upphäva eller ändra kommunens beslut och rutiner. Det finns två olika sätt att överklaga kommunala beslut, nämligen genom överklagan av förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Vissa typer av beslut som tas av kommunen regleras av särskild lagstiftning. Det kan då finnas särskilda bestämmelser om vem som får överklaga och till vem överklagan ställs. Då det inte framgår av din fråga redogör jag för vad som i allmänhet gäller vid överklagan av kommunens beslut.

Osant intygande?

Osant intygande är ett brott enligt brottsbalken (15 kap. 11 § BrB). För att osant intygande ska anses ha begåtts förutsätts

1.Att handlingen är en sk. urkund 2.Att personen uppsåtligen anger osann uppgift om antingen: a)Vem han och hon är b)om annat än egna angelägenheter, eller c)för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling 3.Att angivelsen av osanna uppgifter utgör fara i bevishänseende

Först måste alltså utredas huruvida beslutsunderlaget anses vara en urkund, vilket är lättare sagt än gjort. Urkund är en handling av orginalkaraktär utställd av en identifierbar person eller grupp som förmedlar information och tjänar som bevismedel (14 kap. 1 § BrB). Exempel på handlingar som vanligen anses utgöra urkunder är tjänstgöringsintyg, körkort, läkarintyg, kontrakt och testamenten. Beslutsunderlag kan se väldigt olika ut varför jag inte kan uttala mig särskilt om det underlag du beskriver. Enligt min bedömning av beslutsunderlag i allmänhet torde det vara svårt att motivera att sådant underlag är av orginalkaraktär. Om vi jämför med exempelvis ett läkarintyg eller körkort så spelar det roll huruvida du innehar originalet eller kopian. Gällande en utredning som ska ligga till grund till beslut spelar det ingen roll huruvida du har de ursprungliga handlingarna eller kopior av dessa, det är därför svårt att hävda att handlingarna är av orginalkaraktär. Enligt min bedömning är inte beslutsunderlaget ett bevismedel i den bemärkelse som åsyftas i brottsbalken. Jämför exempelvis ett testamente som bevisar att någon har rätt att ärva. Ett beslutsunderlag ger endast information om vilket beslut som är rimligt att ta. Däremot kan exempelvis ett besiktningsprotokoll som ingår i ett beslutsunderlag utgöra urkund.

Med den information som framgår kan det enligt min uppfattning bli svårt att hävda att beslutsunderlaget är en urkund, varför brottet osant intygande inte kan aktualiseras. Mer information hade behövt för att kunna göra en utredning om huruvida det är fråga om en annan brottslig gärning.

Överklaga

Även om kommunens agerande inte utgör brott kan deras beslut ändras om det bygger på felaktiga grunder, är olämpligt eller strider mot lag. Jag vill återigen konstatera att jag inte vet vilket slags beslut det är fråga om eller vem som har överklagat beslutet. I följande kommer jag därför att redogöra generellt för överklaganden.

Om jag förstår dig rätt har kommunens beslut redan överklagats till länsstyrelsen. Kommuners beslut kan överklagas antingen som sk. förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning. Då du anger att länsstyrelsen har hanterat överklagan antar jag att det överklagats genom s.k. förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kan initieras av den som ett beslut av kommunen angår. Vanligen rör det sig om den person som beslutet direkt berör. I vissa specialregler så som plan – och bygglagen kan även en större krets personer ha rätt att överklaga. Överinstansen som i det fall du beskriver är Länsstyrelsen, gör då en prövning om huruvida beslutet är lagligt och lämpligt. Länsstyrelsen kan då antingen upphäva, ändra eller låta beslutet stå kvar.

Även Länsstyrelsens beslut om att inte upphäva kommunens beslut kan överklagas. Till vilken instans som länsstyrelsens beslut ska överklagas kan jag inte uttala mig om eftersom jag saknar vetskap om vad beslutet rör. I regel rör det sig om förvaltningsdomstolen men även mark – och miljödomstolen kan vara överinstans för vissa beslut tagna av länsstyrelsen. Oftast är tidsfristen för överklagan tre veckor från det att beslutet togs. Det är därför mycket viktigt att du överklagar i tid om du kan och vill göra det.

Sammanfattningsvis tror jag att det kan bli svårt att hävda att beslutsunderlaget utgör en urkund. Åtagandet som gjorts av kommunen kan därför svårligen anses utgöra osant intygande. Däremot finns möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut om att inte ändra eller upphäva kommunens beslut.

Jag förstår att många frågetecken kvarstår, så även för mig. Därför är det utmärkt att du även har bokat uppföljande telefonrådgivning. Jag kommer inom kort höra av mig via mail med förslag på tid. Till dess kan du nå mig på my.ohman@lawline.se .

Hälsningar,

My Öhman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?