Kommunalt bolags skyldighet att lämna ut allmänna handlingar

2016-02-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en snabb fråga till er. Är ett kommunalt bolag skyldigt att på begäran av enskild lämna uppgift ur allmän handling?Tack på förhand! Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip i det svenska rättssystemet. I enlighet med denna princip är myndigheter och vissa landstingskommunala samt kommunala företag skyldiga att, efter begäran av enskild, lämna ut allmänna handlingar. Det största hindret mot ett utlämnande är sekretess. Det finns en mängd fall där sekretess kan vara för handen, bland annat uppgifter om en enskilds hälsotillstånd (25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen).

Offentlighetsprincipen gäller inte för alla kommunala företag. Den gäller för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Med rättsligt bestämmande inflytande menas att att kommunen eller landstinget ensamma eller tillsammans:

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller
3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag (2 kap. 3 §).

För att ta reda på om ett visst kommunalt företag är förpliktigat att följa offentlighetsprincipen, och därmed lämna ut allmänna handlingar som inte anses belagda med sekretess, måste man ta reda på hur kommunens inflytandet över företaget ser ut. Antagligen syftar du på ett företag som till stora delar, eller helt, ägs av kommunen. I sådant fall ska de hantera din begäran om allmänna handlingar skyndsamt (om du vill ha handlingarna i kopia), 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?