Kommunal befogenhet att förbjuda näringsverksamhet

2015-10-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag äger en fastighet som enligt lantmäteriet är bebyggd Lantbruksenhet. Enligt kommunen är samma fastighet avsedd för allmänt ändamål enligt kommunens detaljplan från år 1969. Kommunen förbjuder mig nu därför att bedriva näringsverksamhet på fastigheten. Jag vill bedriva Bed & Breakfast och kommunen hotar med vite om jag trotsar förbudet. Är det möjligt för kommunen att fatta sådana beslut ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Kommunens lagstadgade befogenheter återfinns i 2 kapitlet 1 § kommunallagen (1991:900):

Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett
annat landsting eller någon annan.”

De typer av frågor som kommunen handhar är bland annat frågor om bygglov och miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Fråga om näringsförbud

Det är lagen om näringsförbud (1986:436) som innehåller närmare bestämmelser om näringsförbud.

För att ett näringsförbud kan komma att aktualiseras i en viss situation måste situationen ifråga vara viktig ur allmän synpunkt. Det är vidare en allmän åklagare som ska väcka talan till allmänt åtal, eller Konkurrensverket då det berör situationer enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) KkL. När frågan om näringsförbud tas upp i domstol, har domstolen möjlighet att utfärda ett tillfälligt näringsförbud tills ärendet är slutligt prövat, se 10, 11 §§ lag om näringsförbud.

Ett näringsförbud kan antingen grundas på att personen ifråga döms för grova ekonomiska brott, eller att han/hon har i sin näringsverksamhet grovt åsidosatt sina skyldigheter och ej betalat skatt, avgifter eller fortsatt driva företag som har försatts i konkurs, se närmare i 3 § förevarande lag. Syftet med ett näringsförbud är att förhindra fysiska respektive juridiska personer att fortsätta ägna sig åt sådan verksamhet, 6 §. Ett näringsförbud kan gälla från tre till 10 år, 5 §.

Det finns möjligheter att erhålla dispens från aktuellt förbud, närmare om det kan man läsa om i 19 § förevarande lag.

Kommuen kan alltså inte fatta beslut av förevarande slag.

Däremot ligger det inom kommunens befogenhet att fatta beslut om bygglov och tillstånd att driva restaurangrörelse m.m. Du måste ha bygglov för restaurangverksamhet samt måste du anmäla hotellrörelsen till kommunen innan du tar lokalen i bruk och följa de särskilda miljö- och hälsoskyddsregler som gäller för hotellverksamheten. Hotellföreståndare har också vissa specialla skyldigheter enligt smittsskyddslagen. Så det kan vara på någon av dessa grunder som kommunen har förbjudit dig att driva näringsverksamhet.

Rekommendation: Det du kan göra är att överklaga kommunens beslut. Det finns två olika sätt att överklaga ett kommunalt beslut, antingen genom et förvaltningsbesvär eller genom en laglighetsprövning.

Ett förvaltningsbesvär är ett överklagande enligt förvaltningslagen 22-25 §. Ett överklagande ska ske inom tre veckor från det att du fick beslutet.

Laglighetsprövning är ett överklagande enligt kommunallagen. Här är det domstolen som prövar om beslutet strider mot någon lagstiftning. Även här ska ett överklagande ske inom tre veckor.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (577)
2020-11-21 Hur lång tid får en överklagan ta?
2020-11-18 Vad kännetecknar ett förvaltningsbeslut?
2020-11-05 Hur handläggs ärenden rörande tvångsvård?
2020-10-31 Har föreningar rätt till kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?

Alla besvarade frågor (86396)