FrågaARBETSRÄTTFackförening 30/06/2016

Kollektivavtalens relevans för utomstående arbetstagare, m.m.

Hej jag jobbade på ett företag förra året som jag nu hört att dom har avstått av att betala vissa tillägg på lönen som under den tiden jag jobbat där blir en del pengar. nu har facket löst det för deras medlemmar men jag fick ett starkt nej då jag inte var med i facket under den tiden. finns det något jag kan göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det så hade du en tidsbegränsad anställning med ett företag, där du enligt anställningsavtalet hade rätt till vissa lönetillägg – tillägg som företaget nu vägrar att betala ut till dig. Vad du kan göra i en sådan situation beror främst av vad ditt anställningsavtal innehåller, men också av det kollektivavtal som löste problemet för fackets medlemmar. Om du finner stöd för att du har rätt till lönetillägget så kan du gå vidare med att kräva ut det.

I det följande förklarar jag därför först hur ett eventuellt kollektivavtal kan vara relevant för dig. Därefter redovisar jag vilka handlingsalternativ som du främst har att tillgå. Slutligen sammanfattar jag det sagda.

Kollektivavtal

Fackföreningens avtal för dess medlemmars räkning förefaller vara ett kollektivavtal. För att det ska finnas ett kollektivavtal i lagens mening kräver 23 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (förkortad MBL) nämligen att följande villkor är uppfyllda:

1. Det är ett avtal

2. Avtalet är skriftligt

3. Avtalets parter är å ena sidan en fackförening, och å andra sidan en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare.

4. Avtalet rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, på något sätt.

Kollektivavtalets effekt för dig är att det binder dig som medlem i fackföreningen, enligt 26 § första stycket MBL. Det gäller som huvudregel även om du bara gick med i den avtalsslutande fackföreningen senare.

Även om du inte är medlem i fackföreningen kan kollektivavtalet vara relevant för ditt anställningsavtal. Om kollektivavtalet inte är exklusivt för fackföreningens medlemmar kan det nämligen fylla ut ditt anställningsavtal, om ditt anställningsavtal inte anses reglera frågan (se härom AD 2006 nr 76). Det finns dock vissa krav för att reglerna i ett kollektivavtal ska kunna gälla för ditt anställningsavtal. Förenklat innebär dessa krav i princip att de regler från kollektivavtalet som kan gälla för ditt anställningsavtal är de som arbetsgivaren gentemot fackföreningen är skyldig att tillämpa på icke-medlemmar (vilket framgår i t.ex. rättsfallet AD 1984 nr 79).

Handlingsalternativ

Det första du alltså bör göra är att undersöka vilka villkor som gäller för just ditt anställningsavtal. Om du t.ex. kommer fram till att kollektivavtalet nog gäller för dig också kan det vara bra att försöka förhandla med företaget. Om företaget ändå vägrar att efterkomma dina krav är dock en domstolsprocess det alternativ som ligger närmast till hands. Då är det bra att kontakta en jurist som är specialiserad på arbetsrätt, vilket du kan göra HÄR. Att gå till domstol är inget man bör göra lättvindigt, eftersom det kan bli dyrt.

Detsamma kan sägas om fallet att arbetsgivaren helt oberoende av kollektivavtalet vore skyldig att betala ut lönetillägg till dig. Eftersom avtal ska hållas är arbetsgivaren då skyldig att betala ut lönetillägget till dig.

Eftersom du – som jag förstår det – nu är medlem i den avtalsslutande fackförening skulle du också kunna försöka ta hjälp av fackföreningen. I vart fall är det värt att notera att om kollektivavtalet gäller för dig så bryter företaget mot kollektivavtalet om det vägrar att tillämpa samma lösning för dig. Endast facket kan dock agera mot ett sådant brott, eftersom det är facket som är part till kollektivavtalet – inte du.

Sammanfattning

Det kan vara så att fackets lösning också gäller för dig. Det kan även vara så att du har rätt till lönetillägget helt oberoende av fackets lösning. Om din arbetsgivare vägrar att efterkomma dina krav återstår alternativet att stämma in företaget till tingsrätten.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med lönetillägg och kollektivavtal är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?