Kollapsad motor och bevisbörda för konsument

FRÅGA
Hej,Jag har en tvist med en bilverkstad som har gjort ett stort medvetet fel vid ett rutinjobb på min bil, som sedan resulterade i att hela motorn har rasat.Orsaken till motorhaveriet upptäcktes och fastslogs av Peugeots egna verkstad. De menar att den tidigare verkstaden är utan tvivel skyldiga till haveriet.Den tidigare verkstaden som utförde rutinjobbet felaktigt, hävdar givetvis att det måste vara Peugeot som har begått felet.Jag har sagt till de att om de inte tar sitt ansvar och ersätter mig, så kommer jag att starta en juridisk process.Men jag undrar om det är möjligt, och i så fall var man kan kolla fingeravtryck för att bevisa vilken mekaniker som är skyldig till felet.Mycket tacksam för all hjälp jag kan få.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom bilverkstaden hade att utföra ett arbete av rutinartad karaktär, så torde faktumet att motorn kollapsar till följd av detta arbete anses avvika från den fackmässighet som verkstaden hade att iaktta, vilket framgår av Konsumenttjänstlag (1985:716) 4 § första stycket. Eftersom resultatet tycks avvika från fackmässighet så kan tjänsten anses vara felaktig (Konsumenttjänstlag 9 § första stycket, punkt 1). Felaktigheten i tjänsten bedöms dock med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då den avslutades, d.v.s. när du fick tillbaka bilen av verkstaden (Konsumenttjänstlag 12 § första stycket). Även om felet visar sig senare så anses tjänsten vara felaktig, om du som konsument kan bevisa att felet förelåg vid överlämnandet av bilen (Konsumenttjänstlag 13 §).

Vid tekniskt komplicerade reparationer så har Högsta Domstolen fastslagit ett något sänkt beviskrav för konsumenten. Istället för att behöva styrka att tjänsten var felaktig så räcker det med att konsumenten gör det ”klart mera sannolikt” att näringsidkaren var vållande till skadan än att det var konsumenten eller någon annan (NJA 1991 s. 481). Eftersom fallet från 1991 rörde en båtmotor, och ditt fall har samband med bilens motor, så kan möjligen beviskravet minskas i samma utsträckning för din del. Eftersom motorns kollaps tycks ha inträffat nära inpå verkstadens avslutande av tjänsten och Peugeot-verkstaden styrker att den tidigare verkstaden har orsakat skadan så kan det tala för att du blir framgångsrik i målet om du väcker talan mot verkstaden i domstol. Du behöver därmed inte bemöda dig att samla fingeravtryck från din bil. Om du kan visa att felet förelåg vid bilens avlämnande så har du rätt till ersättning för reparationen av den skada som åsamkats din motor till följd av felet (Konsumenttjänstlag 31 § tredje stycket).

Eftersom bilverkstaden tycks neka till att ersätta dig för skadan efter att du har framställt din reklamation och dina krav så kan du kostnadsfritt vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan pröva om du klarar av att visa att verkstadens arbete inte var fackmässigt gjort, samt i sådana fall rekommendera en lösning av tvisten så att du inte behöver ta upp ärendet i domstol. Ett besiktningsintyg från en opartisk besiktningsman kan räcka gott som bevisning för din sak när du skickar in anmälan till ARN. Om ARN ger dig rätt i saken så kommer verkstaden sannolikt följa nämndens rekommendation.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (363)
2020-06-30 Vad kan göras vid säljarens dröjsmål?
2020-06-27 Renovering, konsumenttjänstlagen
2020-06-26 Beställning av vara som inte kommit fram
2020-06-18 Tio-årig ansvarstid i småhusentreprenad

Alla besvarade frågor (81689)