Knivhugga gärningsman för att fly undan pågående våldtäkt. Ansvarsfritt?

Om man som tjej, lika väl som kille skulle bli våldtagen, fasthålld och inte ha en chans att fly mer än att med hjälp av en, till exempel, närliggande kniv stoppa gärningsmannen genom att hugga denne. Blir man då dömd för mord, dråp eller vållande till annans död om ens handling skulle råka döda personen? (Detta med tanke på ifall denna handlingen hade varit din enda utväg att ta dig ur situationen och rädda dig själv.)

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar den delen av straffrätten som handlar om huruvida ett visst brott har begåtts och framför allt frågan om nödvärn. Den relevanta lagstiftningen är brottsbalken (BrB).

Inledningsvis bör nämnas att alla brott i brottsbalken enligt huvudregeln kräver så kallat uppsåt (BrB 1:2). Uppsåt innebär kort fattat att det krävs att man är medveten om följden av ens handlande. Med det menas att man ska ha förstått att ens handling kunnat leda till eller utgöra ett brott men att man ändå handlat på det sättet. Som exempel kan sägas att om man med en kontrollerad handling knivhugger någon i bröstet och den personen därefter avlider har man typiskt sett uppsåt då det är klart att man måste vara medveten om att döden kan inträffa om man knivhugger någon i bröstet.

Sedan kan vi se till de brott som du räknat upp.

Vilket brott kan det röra sig om?
Brottet mord tas upp i BrB 3:1 och stadgar följande:

"Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid."

Mord kan man alltså kort sagt dömas för om man dödar någon.

Dråp tas upp i BrB 3:2 och utgör en form av mindre grovt mord. Dråp döms den för som dödar någon under omständigheter som kan anses förmildrande. Detta innebär att dråp är mer tillämpligt på din beskrivna situation än mord är, eftersom det bör utgöra en förmildrande omständighet att döda någon som håller på att våldta en.

Detta gör alltså att dråp är det brott som hittills är mest sannolikt att passa in på din beskrivna situation.

Det tredje brottet, vållande till annans död (BrB 3:7), träffar den situationen att man "dödar" någon utan att ha uppsåt på det sättet jag beskrivit inledningsvis. Istället krävs att man handlat med "oaktsamhet". Som exempel på vållande till annans död skulle kunna vara att en person gör en olaglig omkörning vid extremt dålig sikt och då kör på en cyklist som avlider. Då har man inte varit medveten om att ens handlande men stor sannolikhet skulle leda till någons död, men man har icke desto mindre varit oaktsam i sitt handlande på ett straffbart sätt.

Brottet vållande till annans död är alltså inte helt tillämpligt på denna situation då det inte kan sägas vara av "oaktsamhet" som personen i din beskrivna situation knivhugger våldtäktsmannen, utan det rör sig snarast om en medveten handling.

Vi kan alltså konstatera att brottet dråp är det som enligt beskrivning är det mest tillämpliga på din situation.

Nödvärn och nödvärnsexcess
För att man ska kunna dömas för ett brott, såsom till exempel dråp, krävs dock ytterligare saker än att man endast dödat någon under förmildrande omständigheter.

En av de krav som finns är att man inte befunnit sig i nöd eller nödvärn som gör handlingen straffri.

Nödvärn
Bestämmelsen om nödvärn finns i BrB 24:1 och lyder som följande:

"En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.
Rätt till nödvärn föreligger mot
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,
3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse."

Applicerat på ditt fall har offret därmed rätt att använda sig av visst våld genom nödvärn. Detta innebär att gränsen sätts så att det brott som begås i nödvärn inte får vara "uppenbart oförsvarligt".

Den situationen att ett offer för våldtäkt under våldtäkten knivhugger gärningsmannen kan enligt min uppfattning utgöra en handling som träffas av nödvärn, och därmed blir ansvarsfri. Det hela beror dock på samtliga omständigheter i situationen, vilket gör att det är mycket som spelar in. Som till exempel att, som du beskrev, offret inte hade någon (annan) chans att fly, utgör ett starkt skäl för att knivhugget inte är uppenbart oförsvarligt. Det som även kan spela roll är hur många knivhugg som görs. Om det endast är ett knivhugg (till exempel i magen) varefter våldtäktsoffret flyr borde detta kunna anses täckas av nödvärn. Om offret däremot efter det första knivhugget ställer sig över våldtäktsmannen och sedan knivhugger denna 15 gånger i bröstet kommer offret definitivt gå utöver vad som kan anses utgöra nödvärn, och därmed straffas.

Detta innebär att ett knivhugg i din beskrivna situation i exempelvis magen bör täckas av nödvärn och göra att våldtäktsoffret inte döms för handlingen över huvud taget.

Nödvärnsexcess
Nödvärn innebär alltså att man kan komma undan med ett brott om det utgör en avvärjande eller försvarande handling gentemot ett annat brott. Gränsen för hur allvarlig handling man får göra som nödvärn är som sagt att den med hänsyn till omständigheterna inte får vara uppenbart oförsvarlig. Frågan är dock vad som händer om man går utöver detta.

Om domstolen till exempel finner att det är uppenbart oförsvarligt att man som offer knivhugger en våldtäktsman under våldtäkten för att kunna fly, finns det ännu ett sätt för offret att komma undan med sin handling.

Om man vid nödvärn uppfyller vad som anses "uppenbart oförsvarligt" och därmed inte ska vara ansvarsfri finns det ännu en bedömning att göra. Det finns nämligen en bestämmelse i BrB 24:6 som stadgar att om man gjort mer än vad man har rätt att göra vid nödvärn, kan man ändå undgå straffansvar, om omständigheterna var sådana att man svårligen kunde besinna sig.

Detta kan alltså tillämpas i din beskrivna situation. Om till exempel tar personen i din beskrivna situation, som vi säger knivhugger våldtäktsmannen 3 gånger, varav två i magen och en gång i bröstet, och det bedöms att ett enda knivhugg var den acceptabla gränsen men att de två övriga var uppenbart oförsvarliga, kan personen ändå frias för att han eller hon befann sig i en så trängd situation och därmed svårligen kunde besinna sig. Att bli våldtagen bör ju om något vara en sådan situation där en person definitivt kan ha svårt att besinna sig.

Sammanfattning
Även om en person som blir våldtagen begår en handling som kan utgöra dråp eller vållande till annans död kan det alltså vara helt ansvarsfritt. Det som är avgörande är vilken typ av nödvärnshandling som begås av offret, och vilka omständigheterna i övrigt är. Att till exempel knivhugga någon när det är enda chansen att fly från en pågående våldtäkt skulle alltså kunna vara helt och hållet ansvarsfritt för personen i fråga.

Men det avgörande är som sagt alla omständigheter som ju ska beaktas av domstolen, för att de ska kunna avgöra vad som inte är "uppenbart oförsvarligt", och vid nödvärnsexcess om personen "svårligen kunde besinna sig".

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”