Klandra testamente

Om bevittning av testamentet visar sig vara inkorrekt, hur går man då tillväga?

Bevittningen av mors underskrift av testamentet gjordes av 2 personer som inte var närvarande då mor undertecknade. Dvs i efterhand och utan att dessa personer hade någon större insyn i vad de bevittnade.

Kan detta räcka för att testamentet ska anses ogiltigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline igen med din fråga!

Eftersom att du har fått din första del besvarad så tänker jag behandla frågan som berör ditt testamente.

Formkrav för testamente

För att ett testamente ska vara giltigt så är det viktigt formkraven är uppfyllda enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Det ska upprättats skriftligen. Vidare ska två vittnen samtidigt närvara och skriva under med sina namn, samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll. Enligt 10 kap 4 § ÄB följer kraven på vilka som får vara testamentvittne. Jag förutsätter att kraven för vittnen är uppfyllda.

Ska testamentet anses ogiltigt om vittnena inte närvarat under tiden som testatorn undertecknade testamentet?

Ja det ska det, jag hänvisar till några rättsfall som styrker ogiltigheten. Vittnena är solentitetsvittnen vilket menas med att deras medverkan är en nödvändig förutsättning för testamentets giltighet. HD har varit strikt i sin bedömning med att vittnena måste närvara och dessutom närvara samtidigt när testorn skriver under testamentet (se NJA 1978 s. 189) Underskrifterna från vittnena behöver inte skrivas på i samband med bevittningen av testamentet utan i nära anslutning till testators undertecknande. Dock måste vittnena närvara när testorn skriver på testamentet (se NJA 1994 s. 145)

Om bevittning av testamentet visar sig vara inkorrekt, hur går man då tillväga?

Om formkravet inte uppfyllts, är testamentet inte gällande (13 kap 1 § ÄB). Dock sker inte ogiltigheten automatiskt utan för att göra gällande att testamentet är ogiltigt kan du som arvinge klandra det inom sex månader från att du har blivit delgiven det 14 kap 4 § ÄB. En klandertalan anses väckt när din stämningsansökan har inkommit till tingsrätten. Du väcker alltså talan om klander hos tingsrätten. Talan väcks mot testamentstagare.

För att en klandertalan ska bifallas och testamentet därmed förklaras ogiltigt krävs att det föreligger en klandergrund enligt 13 kap ÄB vilket det gör i detta fallet eftersom formkraven inte är uppfyllda. Om talan inte väcks inom föreskriven tid (dvs. sex månader från delgivningen) är testamentet giltigt även om det föreligger en grund för ogiltighet.

Bevisbörda

Det anses i princip vara testamenttagarna som har bevisbördan för att testamentet uppfyller formkravet. Däremot anses arvingarna ha bevisbördan om de vill angripa testamentet på annan grund, såsom att testorn var drabbad av en psykisk störning. I detta fall är det dock testamenttagarna som ska bevisa att formkraven var uppfyllda.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning