FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/07/2014

Klandra bodelning?

Om Lantmäteriet skrivit in min ex- man som enda ägare av vårt gemensamma hus - UTAN att min ex man tagit över bolån ( och bott i huset i 2 år utan att betala av bolånen) och NU sålt huset med vinst drygt 1 mln kr- hur kan jag få åtminstone en del av det som var mitt? Jag har själv avbetalat bolån under äktenskapet( utom några månader då han betalade av det), jag har alldeles själv inrätt och meblerat huset, trädgården, betalat de flesta räkningarna, han hade 2 konkurser, enorma skulder OCH EFTER BODELNINGEN HAN HAR FÅTT ALLT - även mina kläder, skor, böcker, medicinska böcker, UNDERKLÄDER, och jag blev totalt rånad, utan hjälp, utan att någon trodde mig att allt detta är sant och hänt mig i dagens Sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om bodelning regleras i äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1

Till att börja med vill jag säga att svaret på din fråga kan variera beroende på olika omständigheter. (av informationen i frågan framgår bland annat inte om ni före eller under äktenskapet upprättat ett äktenskapsförord).

När någon anser att en bodelning inte gått rätt till har man fyra veckor på sig från det att man tagit del av bodelningshandlingen att klandra (överklaga) denna (11 kap 8 § ÄktB). Detta görs hos tingsrätten. I bodelningshandlingen ska det stå vad man ska tänka på när man för en klandertalan och i den ska också framgå att man har fyra veckor på sig att göra detta. 

Vid en bodelning talar man inom juridiken om giftorättsgods och enskild egendom.
Giftorättsgods ingår som huvudregel vid bodelning, Enskild egendom gör det inte.
Vad som utgör giftorättsgods respektive enskild egendom framgår av 7 kap ÄktB.

Personliga tillhörigheter ingår som huvudregel inte i en bodelning såsom kläder och smycken vilket framgår av 10 kap 2 § ÄktB. Men av informationen i frågan framgår att din ex-man fått dessa. Överklagandefristen på fyra veckor gäller även här. Om du inte klandrar beslutet inom denna tid är risken tyvärr stor att du inte kommer få tillbaka dessa.

Vad gäller bostaden är det andra regler som gäller.

Enligt jordabalken (https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1) måste vid köp av fast egendom vissa formkrav beaktas. Bland annat ska ett skriftligt köpeavtal upprättas. Om det endast är din ex-man som står med i detta avtal är det som huvudregel endast han som är fastighetens ägare.

Men även om din ex-man står som ensam ägare till huset betyder det inte alltid i praktiken att han är det. Enligt Högsta domstolens rättspraxis har det utvecklats en princip om så kallad dold samäganderätt. Den innebär i korthet att om det endast är den ena maken som står som ägare till exempelvis ett hus kan den andre maken under vissa förutsättningar ha rätt till en andel av detta.

Tre krav ska vara uppfyllda för att det ska anses röra sig om dold samäganderätt.

1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk.

2. Den som inte står som ägare till egendomen ska ha lämnat ekonomiskt bidrag till köpet.

3. Det ska vara bägge parters avsikt att egendomen ska vara makarnas gemensamma.
För att det tredje kriteriet ska anses uppfyllt räcker det att det föreligger en tyst överenskommelse. Vad som avgör är förhållandena vid tidpunkten för köpet..

Är dessa tre kriterier uppfyllda presumeras (utgår man ifrån) att makarna samäger egendomen. Denna presumtion kan dock brytas om den andre maken kan visa att något av kriterierna ovan brister.

Att du betalat räkningar och även betalat av på bolån talar för att du skulle kunna anses vara en “dold samägare”. Men det framgår inte av informationen i frågan om de andra kraven är uppfyllda.

Som jag ovan nämnde har man alltså fyra veckor på sig att klandra en bodelning efter det att man fått del av bodelningshandlingen. Av informationen framgår inte när du fått del av den men det är viktigt att det sker inom denna tid. Om det gått längre än fyra veckor försvinner rätten att föra en klandertalan mot bodelningen.

Under vissa speciella omständigheter kan dock tingsrätten välja att beakta en sent inkommen klandertalan, exempelvis om det finns en ursäkt till varför talan är sent inkommen (om man varit väldigt sjuk eller liknande). Rätten kan också ogiltigförklara hela bodelningen trots att fyra veckor gått om exempelvis bodelningsförrättaren gjort ett väsentligt formellt fel. Jag vill poängtera att dessa undantag sker väldigt sällan i praktiken.

Sammanfattningsvis har jag inte tillräckligt med information för att kunna bedöma vilken utgången blir i ditt fall och jag rekommenderar dig att kontakta tingsrätten som förordnat bodelningsförrättaren så snart som möjligt. I din bodelningshandling ska det stå hur du ska gå tillväga.

Tveka inte att kontakta mig om du har några ytterligare frågor!

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Fredrik WigghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000