Klandertalan och formkrav vid testament

När anses det som att jag blivit "delgiven" ett testamente?

Min mor gick bort för en månad sedan, i amband med begravningen fick jag kännedom om att det fanns ett Testamente.

I samband med att vi Nu skulle påbörja arbetet med att göra bouppteckning fick jag se Testamentet.

Betyder det att jag blivit delgiven. eller sker delgivningen i samband med skiftet? kort sagt finns det några formella krav för delgivning?

Tillsammans med testamente fanns ett 'testamentstillägg' detta var dock inte undertecknat av varken min mor eller några vittnen.

Kommer jag att behöva väcka klander gällande tillägget eller är det automatiskt ogiltigt iom att det inte uppfyller formkraven?

Testamentet i sig är undertecknat av både min mor samt två vittnen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga berör två olika områden, för det fösta berör frågan hur delgivning av testamenten går till och för det andra vad som gäller vid klander av testamente på grund av formfel.

Svaret på den fösta frågan är att delgivning sker genom att en bestyrkt kopia av testamentet överlämnas till arvingarna, detta anges i 14:4 Ärvdabalken (ÄB). Frågan om när delgivning ska ske regleras så vitt jag vet inte i lagtext, men delgivning torde ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Det finns ett par rättsfall där domstolen har prövat om delgivning av testamente har skett. I dessa fall fastställde domstolen att det väsentliga var att en bestyrkt kopia av testamentet (i enlighet med 14:4 ÄB) delgivits arvingarna. Då klanderfristen löper från det att en arvinge delgivits testamentet kan delgivningstidpunkten få betydelse vid handläggningen av bouppteckningen. Har de legala arvingarna delgivits ett testamente före bouppteckningsförrättningen och klanderfristen har löpt ut utan att arvingarna har klandrat testamentet ingår dessa inte i dödsbodelägarkretsen och de behöver därför inte kallas till bouppteckningsförrättningen.

Svaret på den andra frågan om testamentstillägget så kan inledningsvis konstateras att ett testamentstillägg kräver samma formkrav som ett nytt testamente, se 10:6 ÄB. Uppfylls inte dessa formkrav är testamentet ogiltigt. Då din mors testamentstillägg saknar underskrift av såväl din mor som av vittnen är detta tillägg alltså ogiltigt. Anser en arvinge att ett testamente (eller ett tillägg) är ogiltigt måste denna klandra testamentet, 14:5 ÄB. Klander ska ske inom sex månader från delgivning och sker genom att arvingen väcker talan mot testamentstagaren vid allmän domstol. Viktigt att poängtera är att klander endast gäller för den arvinge som inlett rättegången, dvs är ni flera som vill klandra testamentet måsta samtliga väcka talan vid allmän domstol. Om klandertalan inte väcks eller om talan ogillas blir testamentet gällande trots ett eventuellt formfel. Vid en klandertalan och rättegång är det testamentstagaren som har bevisbördan för att testamentet upprättats i enlighet med formkraven.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du, så länge testamentet du fick se vid bouppteckningen var bestyrkt, har blivit delgiven testamentet och att klanderfristen på sex månader löper från denna stund. Tillägget verkar inte vara giltigt då det inte uppfyller formkraven. Vill du inte att tillägget ska vara gällande mot dig måste du klandra testamentet inom klanderfristen, detta görs hos allmän domstol.

Vänliga Hälsningar,

Mikaela NordhRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”