Klander samt jämkning av testamente

2015-02-22 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min mans morfar har gått bort. Han han har två barnbarn och två systrar kvar i släkten. Han hade två barn som avlidit. Dottern som avlidit har två söner som lever. Han skrev ett testamente 2012 där barnbarnen skulle ärva allt. På hösten 2013 fick han veta att han hade cancer. I januari 2014 fick han besked att han hade ett ca ett år kvar att leva. På våren blev han väldigt deprimerad och fick mycket mediciner. Nu har det kommit fram ett nytt testamente där han vill att systrarna ärver allt. Det skrevs på våren 2014 och är bevittnat av hans flickvän och hennes syster. Morfadern var väldigt mån om sina barnbarn och sista tiden innan han avled så pratade han mycket om att de kommer få mer pengar och sälja hans hus när han dör . Det känns som att han skrev detta testamente när han mådde väldigt dåligt. Dessutom har systrarna å flickvännen hållit det hemligt fastän de också hört han säga att barnbarnen kommer få ärva. Finns det nått de kan göra för att få hela arvet?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Reglerna för arvsrätt och testamenten finns i Ärvdabalken, som du hittar här.

Utifrån din berättelse ser jag två framkomliga vägar för barnbarnen att få ut arv efter sin morfar. Det ena är med en ogiltigförklaring av testamentet och det andra är med jämkning av testamentet.

Ett testamente kan klandras och ogiltigförklaras under vissa särskilda förutsättningar, till exempel att formkraven i 10 kap ÄB inte har iakttagits. Värt att notera här är att om flickvännen även var sambo till morfadern får hon inte vara vittne och testamentet kan finnas vara ogiltigt på den grunden, ÄB 10:4 och ÄB 13:1. Ett testamente kan vidare förklaras vara ogiltigt om det upprättats under påverkan av psykisk störning, ÄB 13:2. Testamentet är även ogiltigt om testatorn har blivit tvingad eller förmådd att upprätta testamentet genom att någon har missbrukat hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning, ÄB 13:3. Det är givetvis svårt att säga om det faktum att morfadern mådde dåligt under den här perioden gör att han var under påverkan av en sådan psykisk störning att testamentet kan ogiltigförklaras. Baserat på din berättelse finns det vissa saker som talar i riktning för att så kan ha varit fallet, men det är viktigt att veta att om barnbarnen vill klandra testamentet så är det de som måste visa att en sådan psykisk störning förelåg, se här rättsfallet NJA 2009 s. 249, https://lagen.nu/dom/nja/2009s249.

Det faktum att morfadern har talat om att barnbarnen ska få hans pengar, sälja hans hus osv skulle möjligtvis kunna tala för att han har återkallat sitt förordnande till förmån för systrarna. För detta krävs dock att han "otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja", vilket gör att det krävs visst mått av tydlighet, och det är inte givet att uttalandena du nämner gör att förordnandet är återkallat.

Om man vill väcka en klandertalan så är det viktigt att komma ihåg att det måste göras senast sex månader efter att arvingen delgetts testamentet, ÄB 14:5.

Den andra vägen att gå, som kanske är mer framkomlig, är att barnbarnen kräver ut sin laglott som de har rätt till då de är bröstarvingar, ÄB 7:1. Laglotten är hälften av arvslotten (det vill säga vad de skulle ha fått om testamentet inte hade funnits). I det här fallet finns två bröstarvingar, som då har rätt att få ut sin laglott som är hälften av deras halva av morfaderns kvarlåtenskap. För att få ut sin laglott måste barnbarnen begära jämkning, även detta senast sex månader efter delgivning, ÄB 7:3. Denna väg kan barnbarnen alltså bara få ut sin laglott, och inte hela arvet, men det är troligare än lättare väg än klander av testamentet ovan.

Skulle ni behöva hjälp med att gå vidare med detta finns det möjlighet att boka rådgivning med en jurist genom hemsidan, se lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2863)
2021-06-24 Hembudsklausul i testamente
2021-06-23 Vilka uppgifter om vittnena ska finnas med i testamentet?
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?

Alla besvarade frågor (93333)