Klander av tvångsskifte

Tvångsskifte gjordes av skiftesman 2010 och fast delägare var överens om ett visst pris på fastighet så tillskiftades jag inte den, skiftesmannen beslutade om andelar till d-ägarna, är det okej?

En delägare hade en fordran mot dödsboet i bouppteckningen men hon fick ändå inte något i skiftet, är det okej?

Skiftesmannen beslutade att mitt hyreskontrakt från 1 mars 2007 jag har på del av fastigheten inte är gällande så därför skulle jag betala all driftskostnad då hon ansåg mig bo där olovandes. Driften blev dyrare än hyran. Är det okej att jag ska stå för driftskostnaden både före och efter arvskifte? Det finns inget beslut från hyresnämnd. att kontrakt inte gäller.

En delägare har begärt off. auktion och sålt fastigheten till utomstående i höstas för 5 tusen kr jag gav högre bud men delägare och god man nonchalerade mitt bud! Hus värderad tilll 325 tusen.

Jag anser att auktionen gick fel till, hur gör jag för att få auktionen ogiltigförklarad.

Den nye ägaren har sagt upp mig så giltigt hyreskontrakt?

D-boet har skuld på fastighet som inte betalts innan arvskifte, hur göra?

Kan jag begära återgång av arvskifte för mina driftskostnader och delägares fordran med hänvisning till ÄB kap 23 § 2, hur gör jag för att få återgång?

Delägare som sålde för 5 tusen nekar till återgång!

Hur gör jag för att få återgång av den sålda fastigheten då den behövs för att betala skulderna?

Det viktigaste för mig är att få svar av er hur jag får fastigheten tillbaka i min ägo?

Tacksam för hjälp snarast!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett tvångsskifte sker efter det att skiftesmannen försökt få dödsbodelägarna att frivilligt underteckna ett arvsskifte. Skiftesmannens uppgift är alltså att vid tvist värdera och fördela arvet. Regler kring skiftesman framkommer av ärvdabalken 23 kapitlet 5 §. Enligt bestämmelsen gäller reglerna i äktenskapsbalkens 17 kapitel 1-4 och 6-9 §§ om bodelning, bodelningsförrättare och make även i fråga om skiftesman. Reglerna i äktenskapsbalken tillämpas vad som brukar kallas, analogt, dvs. man använder sig av lagreglering på liknande område för att komma fram till hur frågan ska avgöras.

Enligt 17 kapitlet 1 § äktenskapsbalken ska en skiftesman utses om dödsbodelägarna inte kan komma överens, något som har skett i ert fall. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens prövar skiftesmannen sådana tvistiga frågor som är av betydelse för bodelningen. I det fallet då dödsbodelägarna inte kan komma överens ska skiftesmannen själv bestämma hur arvsfördelningen ska ske med utgångspunkt i lagstiftningen. Det som detta innebär är att skiftesmannen har relativt vida befogenheter för hur uppdelningen ska ske, så länge han håller sig inom ärvdabalkens bestämda regler för hur egendom ska delas. Han gör alltså en bedömning av hur egendomen bäst fördelas mellan dödsbodelägarna då de inte kan komma överens.

Enligt 8 § ska skifteshandlingen som skiftesmannen uprättat i original eller bestyrkt kopia så snart som möjligt delges alla dödsbodelägarna. Om någon av dödsbodelägarna inte är nöjda med arvsskiftet får den personen klandra skiftet inom fyra veckor efter det att delgivning skett. Detta görs genom att väcka talan vid domstol mot övriga delägare (klander av arvskifte). Talan väcks genom att ansökan om stämning mot övriga dödsbodelägare.

Fristen för klander av skifteshandlingen var alltså fyra veckor från det att ni mottog handlingen. Enligt 17 kapitlet 9 § äktenskapsbalken gäller bestämmelserna om s.k. särskilda rättsmedel i 58 och 59 kapitlet rättegångsbalken för skifteshandlingen. Bland annat föreskrivs där om resning (58 kapitlet 1 §). Resning skulle vara det särskilda rättsmedel som du skulle kunna använda dig av för att begära rättelse i ditt fall, och få fastigheten tillbaka (om nu något fel har begåtts dvs.). För rättelse genom resning krävs att någon av de tre punkterna nedan är uppfyllda:

1 § Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån för någon av parterna resning beviljas:
1. om skriftlig handling, som åberopats till bevis, varit falsk eller om part, som hörts under sanningsförsäkran, eller vittne, sakkunnig eller tolk avgivit falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antagas hava inverkat på utgången;
2. om omständighet eller bevis, som ej tidigare förebragts, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle hava lett till annan utgång; eller
3. om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag.

Det är svårt för mig att bedöma om något fel har gjorts då jag inte känner till alla omständigheter såsom vilka som var dödsbodelägare, varför ni inte kunde komma överens osv.

För att sammanfatta: Eftersom du har försuttit den fyra veckors långa klanderfristen, måste du begära resning för att kunna komma tillrätta med de problem som du har uppgivit här för mig. För att bedöma om en resning är möjlig krävs en noggrann genomgång av allt underlag, dokumentation, arvsordning etc., för att se om något fel har begåtts. Det jag rekommenderar är att vända dig till vår samarbetspartner Familjens jurist, vilka kan hjälpa dig med detta. Du bokar tid med dem via denna länk: http://lawline.se/boka

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000