FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente07/11/2014

Klander av testamente

Fick besked om att min moster avlidit ( min mor är död). Och efterlämnat ett testamente som var skrivit 4 dagar innan hennes död. Där det framgår att det är den man som hjälpt henne med ekonomin sista åren han är mäklare. Är det lagligt rätt att den man som har fullmakt att hjälpa henne kan ärva henne? Känner i magen att detta är något som inte är rätt.

Lawline svarar

Hej!

Om jag tolkar dig rätt så står det i testamentet att mäklaren ska ärva allt efter din moster. Materiellt finns inga fel med testamentet, en barnlös person äger rätt att testamentera sin egendom till vem som helst. Det är alltså inte fel att testamentera till någon som inte är en släkting, eller en person som haft fullmakt att hjälpa personen med ekonomin.

De grunder man istället kan bestrida testamentet på är formella grunder. För det första är ett testamente ogiltigt om det inte uppfyller de formkrav som finns, 13:1 ärvdabalken (ÄB). Formkraven framgår av 10 kap ÄB. Testamentet ska vara skriftligt, underskrivet av din moster samt två samtidigt närvarande vittnen vilka inte är legala eller testamentariska arvingar till din moster eller viss typ av släkting till sådan person (se 10:4 ÄB). T.ex. kan inte mäklaren vara testamentsvittne. 

För det andra är ett testamente ogiltigt om testator varit påverkad av en psykisk störning, 13:2 ÄB. Om din moster inte var vid sina sinnes fulla bruk och därför inte förstod innebörden av testamentet eller vad det var hon gjorde så innebär det att testamentet är ogiltigt.

För det tredje är testamentet ogiltigt om testator blivit tvingad att upprätta testamentet eller om någon missbrukat testator på visst sätt, 13:3 ÄB. Om mäklaren t.ex. missbrukat att din moster var i beroendeställning till honom eller var viljesvag eller inte förstod vad hon gjorde så är testamentet ogiltigt.

Du kan om du tror att testamentet är ogiltigt på någon grund klandra det inom sex månader från det att du delgivits testamentet, 14:5 ÄB. Testamentstagaren har bevisbördan för att testamentet är giltigt till formen, men om det finns en vittnesmening enligt 10:2 ÄB, d.v.s. en mening där det stadgas t.ex. att testator var vid sina sinnens fulla bruk och och upprättat testamentet av fri vilja, presumeras testamentet vara giltigt varför istället den som klandrar testamentet måste bevisa att det föreligger formfel.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?