FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/11/2020

Klander av bodelningsbeslut

Hej, vilka möjligheter finns det att underkänna ett bodelningsbeslut och hur lång tid efteråt är det möjligt? Klandertiden har passerat men om jag har förstått så kan man antingen underkänna beslutet alternativt begära att det ska återföras till bodelningsförrättaren?

Vad jag har förstått så blir det i så fall ett förmögenhetsrättsligt tvistemål?

I mitt fall handlar det om en fastighet, som förrättaren aldrig gjorde någon värdering av och nu har det framkommit att värdet är betydligt högre än vad förrättaren fastställde i beslutet. Vid bodelningen är det fastställt att jag skulle tilldelas 25% av fastigheten och ingen värdering gjordes. Jag fick cirka 2, 5 miljoner men marknadsvärdet på fastigheten är 72 miljoner. Bodelningsförättaren utgick ifrån ett värde på 15 miljoner och drog av mer än 500.000 i nyttjandeersättning.

Hälsningar

XX

Lawline svarar

Hejhej!

Klandertalan
Enligt äktenskapsbalken 17 kap 8§ andra stycket kan en make klandra ett bodelningsbeslut av en bodelningsförrättare inom fyra veckor efter delgivning av beslutet har gjorts. Efter dessa fyra veckor har maken som är missnöjd med bodelningsbeslutet förlorat sin talan. Det innebär att bodelningsbeslutet vinner laga kraft och är orubbligt.

Underkännande av beslutet och återföring till bodelningsförrättaren, som du nämner, kan endast göras av domstolen efter att klander har gjorts av en make till domstolen.

För att svara på dina fråga så är huvudregeln att det endast är möjligt att ändra beslutet genom klander, detta görs som ovan nämnt 4 veckor från delgivning av bodelningsbeslutet.

Undantag - de extraordinära rättsmedlen
Det finns dock möjligheter att ändå väcka talan efter klanderfristen är över.

1. Högsta domstolen har ansett att om det har funnits formfel i bodelningsbeslutet så kan en make efter klanderfristen väcka talan om detta.

2. Högsta domstolen har även ansett att ansökan om försutten tid kan göras i dessa ärenden, se NJA 1980 s 32, 17 kap 9§ äktenskapsbalk och 58 kap 12§ rättegångsbalk. En ansökan om återställande av försutten tid är en begäran om att en tidsfrist för att, vanligtvis, överklaga ett avgörande ska börja löpa igen. För att en ansökan ska bifallas krävs att sökanden har haft laga förfall (dvs. giltig ursäkt) för att ha missat fristen. Det innebär att sökanden ska visa att, förenklat uttryckt, förseningen beror på något som han eller hon inte kunde råda över och inte hade anledning att räkna med, t.ex. att en allvarlig sjukdom utgjorde hinder att skicka in ett överklagande i tid. En sådan ansökan ska skickas till hovrätten i området.

3. Resning och överklagan av domvilla (grovt rättegångsfel) kan även bli aktuellt, dock är detta ytterst ovanligt.

I en dom, NJA 1998 s.175, skriver Högsta domstolen följande - "När ett äktenskap upplöses skall makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Om makarna inte kan enas, skall domstol på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare. Makarna har möjlighet att påverka innehållet i bodelningen genom att inför bodelningsförrättaren åberopa t ex äktenskapsförord eller avtal om kommande bodelning, s k föravtal. Bodelningsförrättningen avslutas genom att bodelningsförrättaren upprättar en bodelningshandling i vilken han bestämmer om fördelningen av makarnas egendom. Make som är missnöjd med den bodelning som bodelningsförrättaren upprättar får klandra bodelningen genom att inom viss tid väcka talan vid den TR som har förordnat bodelningsförrättaren. Klandras inte bodelningen inom denna tid har maken förlorat sin talan. Det innebär att bodelningen gäller som dom mellan makarna. Genom bodelningen är alltså rättskraftigt avgjort hur den egendom som omfattas av bodelningen skall fördelas. Har make försummat att tillvarata sin rätt i bodelningsförrättningen, har han kvar endast de begränsade möjligheter att angripa bodelningen som de extraordinära rättsmedlen erbjuder, dvs bodelningen kan endast ändras eller undanröjas efter resning, återställande av försutten tid eller klagan över domvilla".

Sammanfattning.
Dessvärre finns det inga andra "enklare" möjligheter att klandra beslutet än de jag nu angivit. Jag hoppas jag har varit till hjälp, har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh TranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”