Klander av arvskifte efter 10 år

2017-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag fick en sommarstuga av min far i gåva. Vid bodelningen 10 år senare tog vi inte upp gåvan eftersom min bror tyckte det var ok att den tillföll mig. Han gjorde inte heller några anspråk på kompensation för gåvan. I övrigt delades arvet så vi fick hälften var.Idag 10 år efter bodelning och 25 år efter jag fick gåvan börjar min bror ångra sig.Har han rättslig möjlighet att göra något?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om din bror accepterat bodelning så är hans accept bindande för honom såsom i vilket avtal som helst (pacta sunt servanda - avtal ska hållas).

Det finns däremot en tidsfrist för överklagan av skiftesmans beslut om tvångsskifte. Skiftesman förordnas av domstolen om dödsbodelägarna inte kan komma överens om arvet. Om en sådan har förordnats i ert fall så kan din bror klandra skiftesmannens beslut om arvskifte i en stämningsansökan inom fyra veckor från det att din bror delgivits arvskifteshandlingen (se 23 kap. 5 § första stycket ärvdabalken som hänvisar till den fyra veckors tidsfrist som också anges i 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken). Eventuell stämningsansökan skickas in till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist vid sin bortgång och ska riktas mot övriga dödsbodelägare.

Skadeståndsanspråk på rena förmögenhetsskador preskriberas 10 år efter avtalets tillkomst. Det föreligger inga omständigheter som visat att du vållat en ren förmögenhetsskada varken avsiktligt eller genom oaktsamhet. Oavsett hur oförmånlig bodelningen varit för honom kvarstår det faktum att det är han som valt att inte åberopa avdrag för ditt förskott på arv. Han har härvid ingen rätt att 10 år senare vidta rättsliga åtgärder mot dig eller annan arvtagare med anledning av arvskiftet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?