Kattägares ansvar vid uppkommen skada på annan katt

FRÅGA
HejDet har flyttat in par med katt bredvid mig, vi bor i villa område där det finns en del katter, men inte i varje fastighet, kanske var femte fastighet eller färre. Grannen hävdar att min katt bråkat med deras katt och skadat den, vilket de inte uppmärksammade på flera veckor vilket gjorde att den fick en varböld och sepsis vilket i sin tur orsakade dyra veterinärvårdskostnader för dem. Nu hävdar de att min katt inte får gå ut eftersom min katt skadar deras katt. Även om deras katt inte går utanför deras tomt så går min katt in på deras tomt, hävdar de, vilket är fullt möjligt. Jag har funderat på att omplacera min katt, men det är inte säkert att jag kan hitta nya ägare till min katt vilket skulle resultera i att jag behöver avliva min katt. Jag ser inte det som ett alternativ att hålla katten inne, hon är van att gå ut fritt en del av dygnet och blir olycklig när hon inte får gå ut. Jag känner till djurskyddslagen och tycker nog inte att jag ska vara tvungen att avliva min katt för att den bråkar med grannens katt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan nämnas att er situation är relativt svår ett behandla rent rättsligt, eftersom det rör sig om katters biologiska beteende av territoriell natur. Din katt var där först och det är troligtvis din katts revir som din nya grannes katt nu inkränktat på. Katter är enligt lagens mening lös egendom och har kan ha ett ekonomiskt värde, som vid skada kan innebära rätt till skadestånd.

Det finns flera lagar som kan bli tillämpliga på katter, men de som främst är relevant för din del är nog den så kallade djurtillsynslagen och precis som du nämner, djurskyddslagen.

Djurskyddslagen

I djurskyddslagen nämns att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande (2 kap. 1 § Djurskyddslagen). Vidare nämns även att djur ska hållas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras naturliga beteende (2 kap. 2 § 2 punkten Djurskyddslagen).

Om din katt är en van utekatt, skulle det som jag tolkar lagen vara emot lagen att hålla din katt inne, eftersom utelivet troligtvis är viktigt för din katts välbefinnande. För din fråga är det då även viktigt att poängtera att det är din grannes skyldighet att ansvara för att dennes katt är säker och skyddas mot onödigt lidande, det är alltså inte ditt ansvar.

Djurtillsynslagen

Dock ska katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt, med hänsyn till kattens natur och övriga omständigheter, som behövs för att förebygga att katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § djurtillsynslagen). Vad som krävs är beroende på den enskilda katten och även den miljö den befinner sig i.

Hundägare har ett strikt ansvar i lagens mening, vilket innebär att ägaren, eller den som har tillfälligt har hand om hunden, måste ersätta skador hunden orsakar fastän innehavaren inte har varit oförsiktig (19 § djurtillsynslagen). Kattägare har inget sådant strikt ansvar, eftersom katter generellt anses ha en friare natur än hundar. Som kattägare har du oftast ingen koll på var din katt går, eftersom att det inte finns lika strikta regler kring katter som det finns för hundar.

När det kommer till kattägare gäller alltså normala skadeståndsregler och ett eventuellt skadestånd kan utgå om kattägaren genom uppsåt eller genom vårdslöshet tillåter sin katt att vålla skada (2 kap 1 § Skadeståndslagen). Man bör dock ha koll på sitt husdjur, så att dessa inte skadar andra, eftersom katter i lagens mening är lösa saker. Lösa saker har ett ekonomiskt värde, vilket innebär att du kan bli skadeståndsskyldig.

Så som jag tolkar din fråga, är det inte din avsikt att din katt ska skada din grannes katt. Därför är det snarare en tolkningsfråga huruvida det kan anses vara vårdslöst av dig att släppa ut din katt, när du vet att denne skadar någon annans egendom. Det finns flera sätt att bedöma huruvida du är vårdslös eller inte, men det som företrädesvis beaktas är risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten för dig att förebygga skadan samt dina möjligheter att inse skaderisken.

Rättsfall involverade katter och deras beteenden

Det fanns tidigare en bestämmelse i den nu upphävda lagen (1938:274) om rätt till jakt att en katt som "anträffats utanför gård eller trädgård där den hör hemma, må av jakträttsinnehavaren eller hans folk saklöst dödas". Den är idag ersatt av 21 § i djurtillsynslagen, som säger att en katt som kan antas vara övergiven eller förvildad får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne, vilket talar för en högre acceptans för katters rörelsefrihet.

Länsstyrelsen i Stockholms län uttalade sig att det borde grannens ensak att freda sig mot att en katt tränger sig in i dennes hus eller trappuppgång, genom att hålla fönster och dörrar stängda. Detta eftersom att kattägare har svårare än hundägare att ha koll på exakt var deras katt befinner sig.

Att införa restriktioner för kattägare i grannskapet var inte motiverat, eftersom andra katter ändå skulle kunna ta sig dit, och att en av personerna var allergisk föranledde ingen annan bedömning. Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt instämde i länsstyrelsen bedömning (Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Mål-nr 200-M 398)

För din del

Eftersom att du är medveten om att din katt eventuellt skadar din grannes katt, är du medveten om att skada kan uppstå på annans egendom. Men även om katten orsakar skador, och du är medveten om detta, ska kattens natur och välmående beaktas. Enligt min mening har både du och din granne rättsliga ansvar mot era katter.

Genom att släppa ut din katt trots detta, kan du eventuellt bli skyldig att ersätta skador som uppkommer p.g.a vårdslöshet eftersom du har ett ansvar att, i den mån det är möjligt, förhindra att skador uppkommer. Men eftersom att katten är ett strövande djur i sin natur kan du omöjligen begäras ha vetskap om exakt var din katt befinner sig hela tiden. Du kan heller inte begäras ha din katt inne, eftersom det strider mot kattens natur och det kan skada din katts välbefinnande.

Din granne måste ta till åtgärder för att freda sin katt mot saker som kan skada denne. Så som det framkom i rättsfallen ovan har din granne ett ansvar att freda sig mot att en främmande katt tränger sig in på deras mark. Detta kan din granne göra genom att exempelvis sätta upp staket eller nät som håller din katt ute.

Det är oskäligt att införa restriktioner mot just din katts uteliv, eftersom andra katter kan komma och utmana din grannes katt om dennes revir.

Om det är så att din granne skulle bära skadestånd för skada som uppkommit genom att din katt skadat dennes katt, är det din granne som har bevisbördan i fallet. Att bevisa att det är just din katt som orsakat skadan, och att skadan skett genom att du handlat uppsåtligen eller oaktsamt, är tämligen svårt enligt mig, och jag tror därför att det bästa du och din granne kan göra är att komma överens om när era katter ska vara ute. Annars är lösningen, som jag tidigare skrev, att din granne får sätta upp staket eller annat som gör att din katt inte kan komma in på dennes tomt.

Hoppas att detta besvarade dina funderingar, och lycka till!

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (396)
2020-05-28 Vad gäller om en cyklist kör på dina hundar eller dig?
2020-05-28 Vilket ansvar har jag för min utekatt?
2020-05-22 Vem betalar veterinärkostnader för biten hund?
2020-05-16 Vem bär ansvaret när hund anfaller annan hund?

Alla besvarade frågor (80678)