FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare14/08/2018

Kattägare och dess ansvar över sin katt

Hej,

jag bor i en bostadsrättslägenhet och har en katt som har bott i vårt hus/lägenhet i 11 år nu (Katten är en av 24 andra grannkatter som alla är utekatter). Våra grannar blir störda av just vår katt som de hävdar kissar i deras lilla rosenrabatt som ligger på marknivå och är inte instängt eller annorlunda skyddad mot katter (och rosorna dör till följd av det), och de vill att vi stänger in katten för det är enligt lag vårt ansvar att få katten instängt hela tiden och inte deras ansvar att skydda sig på något sätt från utekatter, vilket vi alla gör i området med bland annat nät på marken, kattskrämmor och dyl.

Vi är jättestörda av det för de nästan hotar att allt kan hända katten när den är ute och vi vill veta vad lagen egentligen säger för utekatter och kattägarnas ansvar - kan man tvinga ett helt bostadsområde eller enstaka hus inom en förening att stänga in sina katter och få ett kattfritt område eller inte? Det är helt omöjligt att göra det men vad säger lagen egentligen om det?

Tackar så jättemycket på förhand om ni har ett svar till oss!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Det finns flera lagar som kan bli tillämpliga på katter, men den som är relevant här är lagen (2007:1150) om tillsyn för hundar och katter, den så kallade tillsynslagen.

Vad lagen säger

Det finns ingen lag som medför att en katt måste hållas inomhus, men enligt 1 § tillsynslagen ska katter hållas under en sådan tillsyn och skötas på ett sätt, med hänsyn till kattens natur och övriga omständigheter, som behövs för att förebygga att katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Vad som krävs är beroende på den enskilda katten och även den miljö den befinner sig i.

Till skillnad från hundar medför inte en katt ett strikt ansvar, ansvar där ägaren eller innehavaren behöver ersätta skadan även om hen inte har vållat skadan. Därmed behöver hundägaren, eller den som har tillfälligt har hand om hunden, ersätta skador hunden orsakar fastän hen inte har varit oförsiktig (19 § tillsynslagen). När det kommer till katt gäller normala skadeståndsregler och ett eventuellt skadestånd bestäms efter 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Det fanns tidigare en bestämmelse i den nu upphävda lagen (1938:274) om rätt till jakt att en katt som "anträffats utanför gård eller trädgård där den hör hemma, må av jakträttsinnehavaren eller hans folk saklöst dödas". Den är idag ersatt av 21 § i tillsynslagen, som säger att en katt som kan antas vara övergiven eller förvildad får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder henom, vilket talar för en högre acceptans för katters rörelsefrihet.

Vad jag vet finns det inte något rättsfall där en person har blivit dömd till skadestånd för skador orsakade av en katt.

Rättsfall involverade katter och deras beteenden

Länsstyrelsen i Stockholms län uttalade sig att det borde vara upp till grannens sak att freda sig mot att en katt tränger sig in i grannens hus, genom att hålla fönster och dörrar stängda. Vidare menade Länsstyrelsen att grannen själv får överväga andra metoder för att freda sig mot passerande katter, de föreslog att citronsyra i sandlådor kan hålla katter borta från sandlådorna. Att införa restriktioner för kattägare i grannskapet var inte motiverat och att en av personerna var allergisk föranledde ingen annan bedömning. Även om sådana restriktioner infördes menade Länsstyrelsen att det inte hindrade katter som kommer längre bortifrån att passera tomten. Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt instämde i länsstyrelsen bedömning (Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Mål-nr 200-M 398)

Det har däremot förekommit ett fall där en kattägare med 9 katter, efter beslut av Länsstyrelsen i Västerbotten, utförde åtgärder för att hålla kvar katterna på fastigheten, då katterna bedömdes ha orsakat en granne sådan olägenhet som avses i 9 kap. 3 § miljöbalken. Mark- och miljödomstolen instämde i Länsstyrelsen bedömning (Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Mål-nr M 1199-17).

Bestämmelsen 9 kap. 3 § miljöbalken blir aktuell när det gäller människors hälsa. Att rosor dör på grund av en katt medför inte att en myndighet kan ingripa mot kattägaren med hjälp av bestämmelsen.

Bostadsrätter får ha ordningsregler

Ordningsregler förekommer i många bostadsrättsföreningar, men hur ordningsreglerna ska vara är inte reglerade i lag. Även om det inte är reglerat i lag kan de inte vara godtyckliga eller strida mot gällande lag, exempelvis att ha ordningsregler som skulle gå emot de regler som finns i djurskyddslagen. Ordningsreglerna ska vara rimliga och ett uttryck för föreningsintresset.

En bostadsrättsinnehavare har skyldighet att följa särskilda ordningsföreskrifter och kan få sin nyttjanderätt förverkad ifall hen inte följer dem (7 kap. 9 och 18 § Bostadsrättslagen).

Sammanfattning och vad som kan gälla i ditt fall

Det är svårt att säga vilka ordningsregler en bostadsförening kan besluta om gällande katter. Några regler som jag kan se som rimliga kan vara att katter inte får gå fritt i bostadsrättens gemensamma lokaler, som hiss, trappuppgång och tvättstuga. Men jag svårt att se att en ordningsregel som förbjuder katten från att vistas inom bostadsrättens område att vara rimlig.

Det är straffbart att bland annat misshandla en katt (16 kap. 13 § BrB) och ta någon annans katt (8 kap. 8 § BrB). Om grannarna uttrycker sig att "vad som helst kan hända katten" kan det vara bra att upplysa dem om de regler som finns i brottsbalken.

Du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor om du har några mer funderingar!

Joel ÅkerlindRådgivare
Hittade du inte det du sökte?