Kapitalvinstskatt vid försäljning av tomt som erhållits genom gåva

2019-10-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag fick en tomt, tillsammans med mina kusiner, av min morfar som han styckade av själv från sin egen mark 1985. Jag hittar inget värde på den tomten det datum som den styckades av. Jag ska nu få tomtandelarna som gåva av de andra kusinerna och jag undrar hur kapitalvinstskatten skulle beräknas i framtiden om jag skulle bestämma mig att sälja den?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och dina kusiner tillsammans fick den avstyckade tomten i gåva år 1985 av din morfar. Huvudregeln är att förvärv genom gåvor är skattefria, detta enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Enligt kontinuitetsprincipen gäller att då en tillgång överlåts utan att överlåtaren beskattas för en uppkommen värdestegring, så ska denna vinst i stället beskattas den dag mottagaren säljer gåvan. Detta framgår av 44 kap. 21 § IL. Vilket värde tomten hade det datum som den styckades av spelar därmed inte någon roll, utan värdehöjningen beräknas ända tillbaka till då din morfar förvärvade tomten.

Kapitalvinsten för tomten räknas ut genom 44 kap. 13 § IL:

(Ersättningen - Utgifter för avyttring) - Omkostnadsbeloppet

Omkostnadsbeloppet, som regleras i 44 kap. 14 § IL består av utgifterna för anskaffningen (alltså den avstyckade tomtens värde då din morfar förvärvade tomten) samt utgifter för förbättringar.

Sammanfattning:

För att ta reda på vad skatten för kapitalvinsten skulle bli i framtiden för tomten så måste du veta kostnaden för tomten då din morfar förvärvade den. För fastigheter som förvärvats före år 1952 anses inköpspriset vara 150 % av fastighetens taxeringsvärde 1952. Uppgifter om detta kan du beställa från Riksarkivet. De uppgifter du behöver för detta är fastighetsbeteckning (helst dåvarande), dåvarande ägare samt kommun och församling där fastigheten ligger, 45 kap. 28 § IL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll