Kan vi skriva ett oåterkalleligt testamente?

2020-01-27 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vi önskar svar på den ovanliga frågan om det finns någon möjlighet att göra ett testamente bindande, ej möjligt att ändra, eller om det finns något annat sätt att uppnå samma syfte. Bakgrund:Vi är två makar i sjuttiofemårsåldern som äger två fritidsfastigheter o en bostadsrätt. Vi har två gemensamma barn (inga särkullsbarn)Den ena fritidsfastigheter samäger vi med vår dotter (vi har2/3) hon nyttjar den o vi testamenterar den till henne som enskild egendom. Den andra fritidsfastigheter samäger vi med vår son (vi har2/3) vi nyttjar den huvudsakligen (vår son i någon mån) o vi testamenterar den till vår son som enskild egendom. Bostadsrätten kan användas till att bl.a. utjämna eventuell värdeskillnad mellan de båda fastigheterna. Eftersom ett testamente normalt alltid kan ändras, vill vi hitta en formulering, eller ett separat avtal som innebär att våra barn med trygghet kan investera i sina respektive fastighetsdelar o blivande fastigheter.Av olika skäl är det olämpligt att nu överlåta resterande delar av fastigheterna. Vi vore mycket tacksamma för ett råd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar er fråga vill ni i första hand upprätta ett testamente som är bindande (oåterkalleligt), till syfte att de tilltänkta arvingarna (era barn) med trygghet kan investera i sina respektive fastighetsdelar och blivande fastigheter. I andra hand önskar ni att någon annan form av avtal upprättas, med samma resultat.

Bestämmelser om upprättande av testamente finns i 10 kap. Ärvdabalken (ÄB). Av 10 kap. 5 § andra stycket ÄB framkommer uttryckligen "utfästelse att ej återkalla testamente är icke bindande". Då ett testamente är en ensidig rättshandling är ett löfte om att inte återkalla testamentet således inte giltigt. Bestämmelsen är tvingande och är till för att skydda testator. Det ska inte vara möjligt att förbinda sig att testamentera något; testator ska alltid ha en möjlighet att ändra sitt testamente.

Det är inte heller möjligt för er att avtala om er kvarlåtenskap medan ni är i livet. Ett sådant avtal är ogiltigt. Det är endast möjligt att förfoga över kvarlåtenskapen genom testamente. Detsamma gäller för det fall att ni gör en utfästelse om en gåva som bara kan göras gällande efter att ni avlidit, dvs en gåva med villkor om att den ska tillfalla någon i samband med att ni avlider. En sådan gåva är inte heller giltig utan måste följa reglerna för testamente (jfr 17 kap. 3 § ÄB). Att reglerna för testamente måste följas innebär dels att testamentets formkrav måste vara uppfyllt, dels att det inte är möjligt att avtala om att det inte ska vara möjligt att återkalla testamentet.

I ert fall är det således inte möjligt att uppnå det önskade resultatet, varken genom testamente eller genom någon annan form av avtal. Det enda som är för handen är att redan nu skänka bort fastigheterna till era barn som ni önskar. Av er fråga framgick dock att så är olämpligt av olika skäl.

Om något är oklart eller ni behöver komma i kontakt med mig är ni varmt välkomna att skriva till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2560)
2020-08-13 Testamentera till barnbarn?
2020-08-13 Kommer vår syster att kunna kräva att få ta del av min brors tillgångar, trots hans testamente?
2020-08-12 Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?
2020-08-12 Återkallelse av testamente

Alla besvarade frågor (82781)