Kan vi göra avdrag för förbättringsutgifter från 1961 på fastighet vi fått i gåva?

2021-01-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min mamma ärvde en lantbruksfastighet 1956 av sina föräldrar som dessa i sin tur hade ärvt på 1800-talet. 1989 fick mammas barn fastigheten i gåva.2020 sålde alla hennes barn sina andelar av fastigheten till samma köpare.Det finns inget inköpspris vare sig för oss barn eller för vår mamma.Jag förstår att vi kan använda 1952 års taxeringsvärde som anskaffningskostnad.Men hur är det med grundförbättringar? 1961 gjordes en stor modernisering av ett hus på fastigheten som sen användes som bostad. Det innefattade en ny planlösning,nydragning av el, vatten, avlopp, installation av oljeeldning, radiatorer, byggande av varmgarage underhuset. Får vi dra av dessa kostnader från 1961 fastän vi inte ägde fastigheten förrän vi fick den som gåvaav vår mamma.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När man förvärvar en fastighet genom arv, gåva, testamente eller bodelning utgår ingen skatt (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Vid sådant förvärv träder förvärvaren enligt kontinuitetsprincipen i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att förvärvaren tar över arvlåtarens omkostnadsbelopp men även möjligheterna att göra avdrag.

Som jag förstår det i ditt fall har skattansvaret hela tiden flyttats fram; först genom arv, därefter genom gåva. Nu har fastigheten däremot sålts och det ska betalas skatt för eventuell vinst. Precis som du själv tar upp kan ni använda er av 1952 års taxeringsvärde som anskaffningsutgift. En fastighet som har förvärvats före år 1952 ska anses förvärvad den 1 januari 1952. Som anskaffningsutgift anses 150 procent av det årets taxeringsvärde. Ersättningen vid förvärvet (om sådant finns) får dock användas som anskaffningsutgift om den överstiger 150 procent av 1952 års taxeringsvärde (45 kap, 28 § IL).

Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan den avyttrade tillgången (försäljningspriset) minus ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbeloppet avses anskaffningsutgifter (150% av 1952 års taxeringsvärde) ökade med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Med förbättringsutgifter avses bland annat nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och nytillskott. Förbättringsutgifter får dras av för de år då de sammanlagt uppgått till minst 5.000 kronor (45 kap. 11 § IL). För småhus är det tidigaste året som ni får ta med utgifter för grundförbättringar 1952. I ert fall förstår jag det som att förbättringarna har skett år 1961, varför det är möjligt att göra avdrag för dessa. Eftersom barnen övertagit fastigheten genom gåva har de tagit över sin mammas skattskyldighet, men även möjligheten att göra avdrag.

Nu är det sextio år sedan förbättringarna gjordes vilket eventuellt kan försvåra möjligheten att bevisa dels att det skett förbättringar, dels vad kostnaderna uppgått till. För att underlätta bevisningen kan ni exempelvis åberopa fotografier, ritningar och bygglovshandlingar. Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2002 ref 73 fastslagit att det i vissa fall finns möjlighet att göra avdrag för ett skäligt belopp för förbättringar, även om kvitton saknas. Min rekommendation om ni saknar kvitton är därmed att ni gör avdrag i deklarationen och i den förklarar hur ni kommit fram till det ni begär avdrag för.

Som svar på din frågakan ni göra avdrag för kostnaderna från 1961 för de förbättringar som skett. Förbättringar kan vara t.ex. ny-, om- och tillbyggnad men även nytillskott (t.ex. att installera en kamin i en fastighet som saknat sådan). Anledningen till att ni kan göra avdrag är att ni enligt kontinuitetsprincipen övertagit ansvaret för att betala skatt och därigenom möjligheten att göra avdrag. Er mamma har inte betalt skatt eftersom fastigheten överläts genom gåva och hon har därmed inte heller haft möjlighet att göra avdrag. Om ni saknar kvitton för förbättringsutgifterna är min rekommendation att ni försöker bevisa det genom fotografier, bygglovshandlingar m.m. Enligt praxis finns det möjlighet att få igenom avdrag med ett skäligt belopp även om kvitton saknas.

Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (362)
2021-04-12 Beskattning av kryptovalutor
2021-04-09 Beskattning av avyttrad andel i privatbostad och gåva
2021-04-06 Vad ska jag betala för skatt när jag säljer min gård? Kan jag ge gården som gåva för att slippa skatt?
2021-03-31 Försäljning av sommarstuga

Alla besvarade frågor (91430)