Kan vi avtala om att vi är sambor trots skilda folkbokföringsadresser en period?

FRÅGA
Se nedan. Under en period ska vi vara folkbokförd på olika adresser mest eftersom vi sälja ett hus. Vi vill undviker ev problem med t.ex livförsäkring, släkten om något skulle händer under denna perioden.Räcker det med nedan tror ni?-XX (XXXXXX-XXXX) och Y (YYYYYY-YYYY) kommer tillfällig under en period att vara folkbokförd på olika adresser som nedan:X kommer vara folkbokförd på (adress)Y kommer vara folkbokförd på (adress)Under denna period är vi fortfarande att ses som sambos eftersom vi under större delen bor tillsammans på ovan adresser och har gjort det i 6 år.Signatur
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du och din sambo för avsikt att under en period vara folkbokförda på olika adresser, men vill ändock att ni fortsatt ska räknas som sambor. Ert förslag är att upprätta ett avtal om att ni är sambor trots skilda folkbokföringsadresser.

Huruvida ni är sambor i Iagens mening kommer att vara tvunget att bedömas i det enskilda fallet för det fall att så blir aktuellt, inte genom avtal er emellan. Enligt sambolagen avses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Med kravet att parterna ska "bo tillsammans" avses att de huvudsakligen faktiskt ska ha gemensam permanentbostad. Den omständigheten att den ena parten har en egen bostad därutöver behöver inte utgöra något hinder, men hen får inte ensam ha det huvudsakliga boendet där. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen kan parterna tänkas ha två permanentbostäder där de faktiskt bor tillsammans. Vidare framkommer att parternas folkbokföring kan tjäna till bevis rörande deras boende, men är inte avgörande. I flera fall har domstolarna ansett att parterna varit sambo trots att de varit folkbokförda på olika adresser.

Rättsfallet NJA 1994 s. 256 handlade om en man och en kvinna om under omkring fem år bott tillsammans i kvinnans villa på en ort där mannen hade sitt arbete. De fick en gemensam dotter under tiden. Paret hade delat hushållskostnaderna och gemensamt inköpt en husvagn för semesterbruk. I övrigt ha de separat ekonomi. Mannen var folkbokförd på annan ort där han hade en lägenhet som han sporadiskt vistades i och dit han fick sin dagliga post. Paret hade inför myndigheter uppgett att de var ensamstående och mannen hade gjort avdrag i sin självdeklaration för resor till sitt arbete från lägenheten där han var folkbokförd. Vid sin död efterlämnade mannen även två barn från ett tidigare äktenskap. Kvinnan gjorde då anspråk på ett försäkringsbelopp i egenskap av sambo. En majoritet av HD anförde i domen att det måste krävas betydligt mera stöd för ett antagande att parterna bor tillsammans i sambolagens mening när någon av dem vid sidan av den gemensamma bostaden har egen bostad och även är folkbokförd där. HD fann emellertid att mannen haft sin huvudsakliga bostad hos kvinnan och att de gemensamt tagit vård om det gemensamma barnet där. Vid dessa förhållanden fick de anses ha varit sammanboende vid tiden för dödsfallet. På grund härav och då samlevnaden haft äktenskapsliknande karaktär var mannen och kvinnan att anse som sambor i sambolagens och därmed också i försäkringsvillkorens mening.

I ert fall är det således fullt möjligt att fortfarande vara sambor, trots att ni är folkbokförda på olika adresser. Däremot kommer det avtal ni föreslår inte att vara avgörande. Det är inte möjligt för ett par att avtala om att de är sambor i sambolagens mening om de inte uppfyller lagens krav. Ett par som t.ex. inte har gemensamt hushåll är inte sambor i lagens mening, oavsett vad som avtalats. Avgörande är inte eventuellt avtal utan om ni anses bo stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Så kan vara fallet även om ni är folkbokförda på olika adresser (även om det blir lättare att visa att ni är sambor för det fall att ni är folkbokförda på samma adress).

I förhållande till ert försäkringsbolag är min rekommendation att ni kontrollerar noggrant vad som står i försäkringsvillkoren; om det står att försäkringen gäller för sambo eller endast för de som är folkbokförda på samma adress. Det kan även vara en god idé att kontakta försäkringsbolaget för att undersöka om försäkringen är giltig trots skilda folkbokföringsadresser.

Om något är oklart eller ni behöver hjälp av en av våra jurister är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2727)
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad
2020-09-20 Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?
2020-09-20 Gäller äktenskapsförord för sambor?
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (84259)