FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/10/2018

Kan vårdnadshavaren stoppa umgänget om umgängesföräldern vägrar träffa barnet i vårdnadshavarens hem?

Jag önskar information om spädbarns förmåga att ha umgänge med icke boendeförälder.

Modern har enskild vårdnad.

Barnet är 11 månader.

Fadern tar med sig barnet i flera timmar.

Barnet utmattat efter umgänget med fadern och gråter mycket, sover oroligt.

Kan vårdnadshavaren stoppa umgänget om fadern vägrar att vara tillsammans med barnet i moderns hem ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som gäller för vårdnadshavare och för föräldrar finns i Föräldrabalken (FB). När det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge används 6 kap. FB. I mitt svar kommer jag först att redogöra för vilka rättigheter barnet har i denna situation samt vilka skyldigheter föräldrarna har i denna situation. Därefter kommer jag att besvara om modern kan avbryta faderns rätt till umgänge med barnet och vilka risker detta kan medföra. Avslutningsvis kommer jag att ge er råd hur ni ska ta er vidare från denna besvärliga situation.

Barnet har rätt att umgås med den förälder som denne inte bor med

En förälder har inte en ovillkorlig rätt att umgås med sitt barn, utan lagstiftaren formulerar lagen på så vis att det är barnets rättighet att få umgås med sin förälder. Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid stå i centrum. Då ska barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna beaktas (6 kap. 2 a § FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, barnet olovligen förs bort, olovligen hålls kvar eller annars far illa.

Även om det inte är föräldern som har rätt att umgås med sitt barn, finns det en tanke att det vanligtvis är förenligt med barnets bästa att ha ett umgänge med den förälder barnet inte lever med. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, vilket som i detta fall inte är möjligt, eftersom barnet enbart är 11 månader.

Vilket ansvar har föräldrarna i denna situation?

Barnet har alltid rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses (6 kap. 15 § FB). Detta betyder att barnet har en rättighet att umgås med pappan, medan båda föräldrarna har en skyldighet att se till att detta behov tillgodoses. Om detta inte tillgodoses kan pappan om han vill umgås med sitt barn begära att domstolen beslutar om umgänge (6 kap. 15 a § FB).

Som vårdnadshavare har man en rättighet samt en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Vårdnadshavaren bör alltid ta hänsyn till barnets bästa vid avgöranden i beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Har vårdnadshavaren rätt att bestämma var umgänget ska ske?

Umgängesföräldern (pappan i detta fall) har ett ansvar att planera och genomföra ett tryggt och omsorgsfullt umgänge. Boendeföräldern (mamman i detta fall) bör känna till var barnet ska vistas under umgänget och hur boendeföräldern kan få kontakt med umgängesföräldern om det behövs. Lagen ger ingen uttrycklig rätt för vårdnadshavaren att bestämma på vilken plats eller hur ett umgänge ska genomföras. Dock har vårdnadshavaren skyldighet att överväga om umgänget ska ställas in om platsen är illa vald eller om andra omständigheter talar för att barnet far illa av umgänget. Det ska utifrån faktiska och konkreta omständigheter stå klart att umgänget är uppenbart olämpligt, exempelvis för att platsen för umgänget innebär risker för barnet på grund av missbruk, hot, våld och andra liknande orsaker. Då ska en vårdnadshavare agera för att skydda barnet. Om detta inte uppfylls kan vårdnadshavaren göra sig skyldig till umgängessabotage.

Att medvetet förhindra umgänge

Om någon av föräldrarna medvetet försöker förhindra barnet från umgänge med den andra föräldern gör denne sig skyldig till umgängessabotage. Detta kan vara ett tecken på, ur domstolens synvinkel, att vårdnaden eller boendet kan behöva ändras. Oavsett om vårdnaden för barnet är gemensam eller enskild har man skyldighet att se till att barnet regelbundet får träffa båda sina föräldrar, vilket diskuterades ovan.

Om modern skulle göra sig skyldig till umgängessabotage kan pappan vända sig till kommunens familjerätt för att få till stånd en utredning. Om familjerätten finner att föräldern gjort sig skyldig till umgängessabotage kan detta påtalas och försöker man reda ut situationen. Om det inte fungerar kan pappan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, som i sin tur beordrar en umgängesutredning. Om modern befinns skyldig kan hon bli av med vårdnaden. Lagen uttalar att vårdnadshavaren har skyldighet att respektera umgängesrätten och tillgodose barnets behov av att träffa båda sina föräldrar, vilket betyder att vårdnaden tillfaller då den föräldern som bäst anses kunna tillgodose dessa behov. Umgängessabotage är en mycket osäker och riskabel väg att gå, därför skulle jag rekommendera att ni istället kontaktar socialtjänsten.

Om man misstänker att barnet far illa hos pappan till barnet

Om man misstänker att barnet far illa bör man kontakta socialtjänsten och låta dem göra en utredning. Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § Socialtjänstlagen). Mitt råd till er är att ni ska kontakta socialtjänsten i den kommun barnet bor i och inte på eget bevåg hindra att pappan träffar barnet. Socialsekreteraren tar ställning till vad nästa steg blir, beroende på innehåller i anmälan.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga!

Vänligen,

Emma RönnqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?