FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/09/2021

Kan socialtjänsten gå över ett domstolsbeslut?

Kan socialtjänsten gå över ett domstolsbeslut där jag och min man har ett domstolsbeslut på att vi är barnets vårdnadshavare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!
Som jag förstår det, undrar du om socialtjänsten kan gå emot ett domstolsbeslut om vårdnad.

Svar
Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten anförtrott vårdnaden till en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare, 6 kap. 2 § föräldrabalken (1949:381), FB. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller av enbart en av dem och någon av dem vill få ändring på det, ska rätten besluta att de ska ha gemensam vårdnad. Rätten kan också besluta att en av dem ska ha ensam vårdnad. För bedömningen i detta fall, ska rätten ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten har också möjligheten att bestämma om gemensam vårdnad även i de fall båda föräldrarna motsätter sig detta. Detta regleras i 6 kap. 5 § FB.

Socialnämnden kan föra talan vid domstol om att vårdnaden ska fråntas en förälder och antingen ges till den andra föräldern ensam eller till en/två särskilt förordnade vårdnadshavare. Rätten kan även på eget imitativ i mål om äktenskapsskillnad mellan föräldrarna och i annat mål om vårdnad förordna om överflyttning av vårdnaden. Detta kan hittas i 6 kap. 7 och 8 §§ FB.

Ditt fall: Det jag alltså vill få fram här är att frågor angående vårdnaden av ett barn regleras av rätten och inte av socialnämnden. Nämnden kan inte ändra ett beslut som domstolen tagit, detta kan överklagas och ändras av en överordnad domstol. Nämnden kan föra talan vid domstol för att få ändring på vårdnaden men den kan inte ändra domstolens beslut själv.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000