Kan socialnämnden besluta om bistånd när förvaltningsrätten har avgjort frågan?

2020-10-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Begår socialtjänsten/handläggaren/chefen tjänstefel?Jag överklagade ett beslut från socialtjänsten till förvaltningsrätten 2014. Bistånd enligt socialtjänstlagen.2014-10-09: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att J***** J****** har rätt till ekonomiskt bistånd i form av en bostad.2016 anmälde jag socialtjänsten till JO som riktade kritik mot Farsta stadsdelsnämnd för dröjsmål med att verkställa en förvaltningsrätts dom om bistånd om bostad. Även fast kritik riktats så verkställdes inte domen förrän 1/6/2018.April 2020 säger socialtjänsten att jag inte har rätt till ekonomiskt bistånd i form av en bostad längre även fast Förvaltningsrätten har bifallit överklagandet 2014. Kan socialtjänsten förbise en dom från Förvaltningsrätten 6år senare? Socialtjänsten säger att jag inte tillhör målgruppen även då min situation inte har ändrats sedan Förvaltningsrättens dom 2014-10-09.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt ärende gäller bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL), där du undrar över om Socialtjänsten begår tjänstefel.

Förvaltningsrätten har bifallit ditt överklagande och beslutat att du har rätt till "ekonomiskt bistånd i form av en bostad". Domen verkställdes och vann laga kraft 1 juni 2018.

Socialtjänsten menar emellertid att du inte längre har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL trots att förvaltningsrätten bifallit ditt överklagande 2014.

Rätten till bistånd regleras i 4 kap. 1 § SoL där det anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Rätten till biståndet kvarstår så länge det är nödvändigt. Det förvaltningsrätten biföll var din överklagan 2014. Du hade utifrån förutsättningarna då rätt till bistånd enligt 4:1 SoL. Jag förutsätter att socialnämnden har agerat i enlighet med förvaltningsrättens dom och bifallit bistånd till dig under de sex efterföljande åren.

Det är möjligt att Socialnämnden nu gör en annan bedömning än vad som gjordes tidigare. Bistånd ska ges ut endast under förutsättning att du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Om socialnämnden gör den bedömningen att du får dina behov tillgodosedda kan de avslå rätten till bistånd. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga enligt 16 kap. 3 § SoL. Har din situation inte ändrats är du fortsatt berättigad till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Det är en bedömningsfråga. Av din undran framkommer det inte att socialnämnden har frångått förvaltningsrättens dom, utan att de har tagit ett nytt beslut utifrån en ny bedömning.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?