Kan skyltar som "privat badplats" inskränka allemansrätten vid en badplats?

FRÅGA
Hej. Kan en badstrand vara privat om det inte ligger stugor i anslutning till den? Finns ett stugområde inärheten där vi bor , och folk har satt upp "privat Badplats". Dom säger att den bara är till för dom som bor i området. Våra barn och deras kompisar blir ifrågasatta och ivägkörda när dom badar där. Får man verkligen göra så? Det måste väl ingå i allemansrätten att man får bada där det inte finns någon tomt som är bebyggd...Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om allemansrätten i relation till rätten att vistas på en badplats. Regler om allemansrätten finns i Regeringsformen (RF) och Miljöbalken (MB).

Vad är allemansrätten?

Enligt en av Sveriges grundlagar har alla tillgång till naturen enligt allemansrätten (2 kap. 15 § 4 st. RF) Allemansrätten gäller både på land och på vatten och möjliggör för alla personer att vistas på annans mark. Rent juridiskt är allemansrätten en inskränkning av markägares äganderätt, då markägare inte har rätt till ersättning av personer som exempelvis slår upp ett tält för någon enstaka natt på deras mark. Allemansrättens innebörd är inte tydligt reglerad utan styrs av sedvanerättsliga bestämmelser och i ljuset av andra stadganden. Ett exempel på ett sådant stadgande är att var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet (7 kap. 1 § MB).

Även om grundregeln är att allemansrätten omfattar all natur och annans mark, så finns det några undantag. Om exempelvis en badplats tillhör en tomt kan rätten till att använda annans mark begränsas. Detta beror på att allemansrätten inte sträcker sig över den så kallade hemfridszonen.

De som bor i ett bostads- eller fritidshus har rätt till att området som ligger närmst omkring boendet ska vara privat och ostört. Vilka delar som ingår i denna hemfridszon är svårt att bedöma, ofta finns staket eller en väg som markerar en naturlig zon. En tumregel kan vara att ett hus som syns från badplatsen eller ligger väldigt nära ingår i hemfridszonen. Med tanke på att det inte finns något exakt avstånd, så ska varje person se till att all aktivitet bedrivs med hänsyn och inte störa de boende.

Kan skyltar som "privat badplats" inskränka allemansrätten vid en badplats?

Allemansrätten omfattar både privat och allmän mark. Om en badplats ligger utanför hemfridszonen kan en inte markägare begränsa allemansrätten genom att sätta upp skyltar. Även om markägaren har investerat i bryggor eller hopptorn kan inte denna investering upphäva allemansrätten. För att en markägare ska kunna begränsa allemansrätten på privat mark krävs betydande investeringar. Däremot ska de som använder badplatsen inte förstöra eller störa.

Avslutningsvis

Allemansrätten sträcker sig över land och vatten. Om badplatsen inte ingår i hemfridszonen får var och en enligt grundlagen bruka sin allemansrätt. Allemansrätten är förenad med ansvar och den aktivitet som bedrivs från inte vara störande eller förstörande. Det innebär exempelvis att eventuellt skräp ska plockas upp.

Om era barn blir bortkörda igen rekommenderar jag att de stannar kvar och berättar att de har rätt enligt grundlagen att vistas på privat mark. En bra sida angående allemansrätten är Naturvårdsverkets hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (796)
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?

Alla besvarade frågor (88466)