Kan skolan tvinga mitt barn att gå till skolan trots covid-19?

FRÅGA
Kan skolan tvinga mitt barn går till skolan trots Corona viruset. Finns det inte undantag i skollagen när det gäller Corona viruset. Vissa skolor är stängda och vissa är öppna!
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har alla barn som är bosatta i Sverige och går i grundskolan skolplikt, skollagen 7 kap 2 och 4 §. Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för att skolplikten fullgörs, det vill säga att du är skyldig att se till ditt barn faktiskt går till skolan, skollagen 7 kap 20 §.

Om barnet inte fullgör sin skolplikt på grund av att du brister i ditt ansvar har kommunen möjlighet att förelägga att skolplikten ska fullgöras vilket kan förenas med vite, skollagen 7 kap 23 §. Det innebär att om barnet fortsättningsvis inte går till skolan så får du betala pengar till kommunen till dess att barnet börjar gå till skolan igen. På så sätt finns det alltså en möjlighet för kommunen att "tvinga" barn att gå till skolan i vissa fall.

Så vitt jag kan förstå finns det inga undantag från skolplikten i skollagen. Anledningen till att vissa skolor är stängda och vissa är öppna är att regeringen har utfärdat en förordning som tillåter kommuner att stänga skolor. Kommunen har möjlighet att ta ett beslut om stängning bland annat då de bedömer att verksamheten inte kan bedrivas på grund av covid-19 eller för att motverka smittspridningen av viruset, förordningen 2 §. Även regeringen har möjlighet att ta beslut om att stänga skolor, se lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Sammanfattning

Skolan i sig kan inte tvinga ditt barn att gå till skolan, men kommunen som är att se som skolans huvudman har viss befogenhet att göra det. Vidare har kommunen befogenhet att stänga skolor om de bedömer det vara nödvändigt för att verksamheten ska kunna fortgå eller för att motverka smittspridning. Även regeringen har möjlighet att ta ett sådant beslut. Så länge ingen väljer att stänga skolan måste ditt barn dock fortsätta gå dit för att uppfylla sin skolplikt.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (339)
2021-04-13 Måste en examinator motivera grunden till betyget?
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan

Alla besvarade frågor (91307)