Kan skatteverket driva in en skatteskuld om man flyttar utomlands?

Kan Skatteverket driva in kvarskatt/skatteskuld om man har flyttat till Danmark och hur gör dom?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka möjligheter har Skatteverket att driva in betalningen?

Betalningssäkring

Ibland kan det redan på tidigt stadie befaras att den skattskyldige kommer att undandra sig att betala sina skatteskulder. I sådana fall finns möjlighet att säkerställa verkställigheten av ett kommande skattebeslut. Det sker genom en processuell säkerhetsåtgärd som kallas betalningssäkring. Detta förfarande regleras i 46 kap.skatteförfarandelagen (SFL).

Betalningssäkring innebär att en viss del av gäldenärens egendom tas i anspråk för att säkerställa fordran på skatt. Enligt 46 kap. 6-7 §§ SFL måste flera förutsättningar uppfyllas för att betalningssäkring får tillgripas. De grundläggande förutsättningarna är att det måste finnas en fordran eller att det föreligger sannolika skäl för att en sådan fordran kommer att fastställas, samt att en påtaglig risk föreligger att gäldenären kommer att undandra sig att betala fordringen. Vidare måste det vara fråga om betydande belopp. En utflyttning från Sverige skulle kunna vara ett sådan händelse som uppmärksammar Skatteverket, och motiverar dem att utnyttja denna processuella säkerhetsåtgärd.

Utlandshandräckning

En möjlighet för Skatteverket att få hjälp med att driva in skatter i utlandet är genom olika avtal, konventioner och direktiv. Svenska myndigheter kan bara ägna sig åt myndighetsutövning i Sverige. På motsvarande sätt kan en utländsk myndighet inte agera i Sverige. Däremot kan stater få hjälp av varandra genom att myndigheten i en stat ansöker om bistånd med myndighetsutövning i den andra staten, s.k. handräckning. Sådant samarbete kan vara reglerat antingen genom multinationella konventioner, EU-förordning, EU-direktiv eller genom multi- eller bilaterala avtal och överenskommelser.

Danmark är en OECD- medlemsstat och har ratificerat Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (konventionen). Samma konvention har införlivats i svensk rätt genom lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Artikel 11 i konventionen behandlar indrivning av skattefordringar. I artikeln stadgas att den anmodade staten skall efter framställning av den ansökande staten, vidta nödvändiga åtgärder för att driva in den förstnämnda statens skattefordringar som om de vore dess egna. Det innebär att Danmarks myndighet kan hjälpa Sveriges skattemyndighet att driva in skatteskulder.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000