Kan part begära betalning för annat än det som avtalats?

2019-04-29 i Avtal
FRÅGA
Hej!Har precis haft en utställning med tavlor på ett galleri. Från början kunde jag välja att betala en avgift på 1600 eller att hon tar provision om jag säljer något. Jag valde att ta provision på det jag sålde. Nu efter utställningen krävde galleristen mig på 500kr. Jag hade inte sålt något och det va fler utställare som inte sålt och hon tyckte då att hon fått in för lite så därför detta krav på 500kr men det fanns inget överenskommet ang detta varken muntligt el skriftligt. Utan det va något hon tog nu och vägrade att lämna tillbaka tavlorna om detta inte betalades. Summan betalades dock men det känns helt fel. Vad kan jag göra?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att både du och galleristen har genomfört utställningen i era respektive yrkesroller samt att ni vid avtalets ingående upprättat ett skriftligt avtal beträffande provision.

Då det är fråga om en tjänst som utbytes mellan två näringsidkare regleras parternas förpliktelser genom allmänna avtalsrättsliga regler, branschpraxis och sedvana. På området råder det avtalsfrihet, men då ett avtal en gång ingåtts, är den rättsliga utgångspunkten att avtal ska hållas. Detta gäller oavsett om avtalet ingåtts muntligen eller skriftigen. I bevishänseende är det dock bra att ha ett skriftligt avtal.

Ifall ert avtales innehåll är oklart, kan man bli tvungen att tolka avtalet, vilket i första hand görs genom att se till partsviljan. Detta innebär att man försöker utröna vad parterna, vid avtalets ingående, egentligen avsåg att avtala om. Det kan vara värt att observera att aval i vissa fall kan uppstå om en part agerar som om denna vore bunden av en överenskommelse, sk. konkludent handlande. Galleristen kunde därför hävda att du genom att betala 500 kr konkludent, i efterhand, accepterat denna betalningsskyldighet som en del av avtalet. Min bedömning är emellertid att det inte föreligger konkludent handlande, speciellt ifall du uttryckligen motsatt dig att betala summan om 500 kr vid återlämnandet av talvorna. Istället ska det tidigare ingångna avtalet om provision gälla. Eftersom du har avtalat med galleristen om provision då en tavla säljs, ska du som utgångspunkt inte vara tvungen att betala för något annat. Ifall galleristen menar att du genom avtalet är skyldig att betala för något ytterligare, är det även hon som ska bevisa detta.

Galleristen borde således inte ha krävt dig på betalning vid återlämnadet av tavlorna, utan har vid detta tillfälle sannolikt gjort sig skyldig till ett avtalsbrott. Du kan därmed på civilrättslig grund att väcka talan i domstol. Då galleristen vägrade att överlämna tavlorna, kan hon även gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalken och du kan följaktligen även anmäla detta brott.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll