Kan min mormors gåva till mig utgöra förskott på arv?

Hej,

Jag har en fråga gällande arv.

Mina morföräldrar äger ett fritidshus. Både dem och min familj (fru med 2 barn) spenderar mycket tid där under somrarna. Deras högsta önskan är att jag ska få ta över stugan som en gåva utan att det ska ses som ett förskott på arv.

Till frågeställning bör läggas till att min mamma är fortfarande i livet och är deras enda barn, alltså är jag ingen bröstarvinge till mina morföräldrar. Av olika anledningar har varken min familj eller mina morföräldrar någon kontakt med min mamma. Helst av allt vill de att jag ska ärva all deras egendom och även skrivit i sitt testamente att alla egendom ska tillfalla mig. Nu vet jag att min mamma har rätt till sin laglott och kommer att kräva den.

Går det att ge fritidshuset som en gåva där det tydligt framkommer att det inte ska ses som ett förskott på arv?

Jag har stött på bregreppet förstärkt laglottsskydd men har egentligen inte riktigt förstått om den skulle appliceras i det här fallet eller inte.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan få stugan i gåva utan att det ska ses som ett förskott på arv samt att du vill veta om det förstärkta laglottsskyddet är aktuellt. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga. Lagen innehåller regler om arv och testamenten.

Förskott på arv

Gåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv (ÄB 6 kap. 1 §). Med bröstarvinge avses arvlåtarens avkomling (ÄB 2 kap. 1 §). Precis som du skriver är du inte börstarvinge till din mormor vilket innebär att det inte finns en presumtion om att gåvan till dig ska betraktas som ett förskott på arv.

Om man dock läser vidare i paragrafen så står det även att om mottagaren är en annan arvinge (i ditt fall är du arvinge till din mormor), ska avräkning endast ske om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. För att gåvan ska ses som förskott på arv krävs det således att din mormor har föreskrivit att fritidshuset ska utgöra förskott på arv, exempelvis i ett gåvobrev eller i ett testamente. Fritidshuset ska också betraktas som förskott på arv om det finns andra omständigheter som talar för att din mormors avsikt var att gåvan skulle betraktas som ett förskott.

Eftersom jag inte vet alla omständigheter i ditt fall är det svårt att uttala mig om fritidshuset skulle ses som ett förskott eller inte, men eftersom din mormors avsikt inte är att fritidshuset ska betraktas som ett förskott är det därmed svårt för din mamma att yrka på att det ska ses som ett förskott. Du skriver att deras högsta dröm är att du ska få fritidshuset i gåva utan att det ska betraktas som ett förskott vilket är något som starkt talar för att det inte ska ses som ett förskott. Eftersom det verkar vara tydligt att dina morföräldrars avsikt är att gåvan inte ska ses som ett förskott så lär den inte göra det.

Det förstärkta laglottsskyddet

Det finns dock en annan skyddsregel för bröstarvingar som begränsar en persons möjlighet att ge bort gåvor kort tid före sin död som inkräktar på bröstarvingarnas laglott, vilket är just det som kallas för det förstärkta laglottsskyddet (ÄB 7 kap. 4 §). En bröstarvinges laglott är hälften av den arvslott som skulle ha tillkommit bröstarvingen om inte ett testamente upprättats/gåvan givits (ÄB 7 kap. 1 §). Detta innebär att om din mamma får mindre än sin laglott p.g.a. gåvan så kan hon åberopa det förstärkta laglottsskyddet. Detta förutsätter dock att gåvan också givits under sådana omständigheter att det ska likställas med ett testamente. Detta kan till exempelvis vara om dina morföräldrar ger bort egendom som de själva utnyttjar och besitter fram tills sin död. I ditt fall skulle fritidshuset kunna likställas med ett testamente om dina morföräldrar fortfarande har kvar nycklarna till huset och utnyttjar huset som sitt eget. Viktigt att komma ihåg är dock att det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras enbart om gåvan skulle inkräkta på din mammas laglott, d.v.s. om det skulle vara så att din mamma inte ärver hälften av den arvslott som skulle tillkommit henne om inte gåvan givits.

Sammanfattningsvis betyder det att fritidshuset inte ska betraktas som ett förskott på arv om inte det finns något som tyder på att din mormors avsikt var att det inte skulle vara det. Om fritidshuset dessutom kränker din mammas laglott och kan likställas med ett testamente ska värdet av fritidshuset läggas till kvarlåtenskapen så att din mamma återfår ett belopp som uppgår till laglotten av gåvotagaren (du i det här fallet).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.

Med vänliga hälsningar,

Sandra BargabrielRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning