FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott03/05/2018

Kan min far ge bort en bostadsrätt till min dotter utan konsekvenser för mig och mina syskon?

Min pappa har en bostadsrätt som han vill ge till sitt barnbarn (min dotter) i gåva. Jag har sökt på info om detta och som jag förstått det så är det bara att skriva ett gåvobrev.

Problemet som vi ser det är att jag har en syster. Jag har förstått att hon kan få detta upphävt genom arvslott, då vår pappa går bort, stämmer det?

Han borde väl få göra vad han vill med sin lägenhet, och bestämma om han vill ge den i gåva?

Min mamma och pappa har även en sommarstuga, som min syster inte är intresserad av, så hon kommer ju inte stå arvslös då han går bort.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Du har rätt - för att ge bort bostadsrätten behöver din far upprätta ett gåvobrev där det framgår att äganderätten till denna övergår till hans barnbarn.


De eventuella problemen uppstår dock, precis som du också påpekar, om din syster vill angripa den här gåvan på något sätt. I ärvdabalken 7 kap. 4 § finns en bestämmelse som innebär att i det fallet arvlåtaren (din far) skänker bort någonting under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, så kan bröstarvingarna angripa denna gåva på samma sätt som om arvlåtaren testamenterat bort egendomen.


Angreppssättet är en jämkning av testamente (eller i detta fall, av gåvan) för att bröstarvingen ska få ut sin laglott. Laglottens värde är hälften av arvslotten, vilken är vad bröstarvingen i vanliga fall (dvs om inget testamente skrivits) skulle fått ut. Om du och din syster är de enda barnen så uppgår era arvslotter alltså till hälften av kvarlåtenskapen vardera. Era laglotter uppgår då till en fjärdedel vardera.Gåvor kan likställas med testamenten


Vad är då dessa speciella omständigheter eller villkor som innebär att gåvan kan likställas med testamente?


Jo, det handlar främst om egendom som arvlåtaren skänker bort på sin dödsbädd (eller annars en kort tid före dennes bortgång) eller egendom som arvlåtaren annars bedöms kunna ha nytta av fram till sin död. En bostadsrätt är en typ av egendom som typiskt sett skulle falla in under kategorin egendom som arvlåtaren kan antas ha nytta av fram till sin död. Gåvan skulle därför med hjälp av denna bestämmelse kunna angripas med hjälp av en jämkning vid arvlåtarens död.


Det är dock viktigt att ha i åtanke att jämkning bara kan användas för att tillgodogöra sig värdet av sin laglott, dvs hälften av sin arvslott. Om du och din syster är de enda bröstarvingarna efter din far innebär detta att din systers laglott uppgår till en fjärdedel av din fars kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Allting utöver detta, dvs tre fjärdedelar, kan din far testamentera bort utan problem (såvida du inte vill jämka för att få ut din laglott dvs).


Det blir alltså i slutändan en fråga om hur mycket av din fars sammanlagda värde bostadsrätten representerar, och hur mycket den representerar vid din fars bortgång. Om bostadsrätten representerar mer än 75% av värdet av kvarlåtenskapen vid denna tidpunkt så kan din syster kräva att få ut den del som motsvarar hennes laglott ur bostadsrättens värde. Detta borde dock rimligtvis gå att lösa genom att din dotter betalar mellanskillnaden utan att behöva sälja bostadsrätten. Notera att detta resonemang innebär att jag inte tagit hänsyn till din rätt till arvs- eller laglott.


Sammanfattningsvis...

Det stämmer att din far kan upprätta ett gåvobrev och helt enkelt skänka bostadsrätten till din dotter. Så länge bostadsrätten inte utgör en för stor del av din fars kvarlåtenskap (högst 75% av den totala kvarlåtenskapen, din arvsandel borträknad) vid dennes bortgång kan inte din syster angripa gåvan genom en jämkning.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Lucas CyrénRådgivare