Kan människor med intellektuella funktionsnedsättningar samtycka till sex?

FRÅGA
Kan en vuxen människa med grov intellektuell funktionsnedsättning samtycka till sex? Var går i sådana fall gränsen för när en person kan/inte kan samtycka.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Ny lagstiftning

Sedan den 1 juli 2018 har vi en ny sexualbrottslagstiftning i Sverige. Numera gäller att den som genomför ett samlag eller en annan jämförbar sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt gör sig skyldig till våldtäkt om detta sker uppsåtligen. Den som inte har uppsåt men som är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andre personen inte deltar frivilligt kan dömas för oaktsam våldtäkt.

Frivillighet

En central fråga är alltså när en person ska anses delta frivilligt. Rent generellt så kan man säga att ett frivilligt deltagande inte nödvändigtvis är kopplat till huruvida man vill ha sex eller inte. Även den som egentligen inte vill ha sex kan fortfarande frivilligt delta i ett samlag, det väsentliga är att den deltagande personen gör ett fritt val. Det kan vara mycket svårt i praktiken att avgöra exakt när en person deltar frivilligt eller inte, därför har lagen tagit upp ett antal olika typfall som exempel på situationer där en person aldrig kan anses delta frivilligt. Gemensamt för dessa typfall är att de innefattar situationer där den deltagande personen anses så utsatt att den inte kan göra fria val beträffande sitt sexuella självbestämmande.

Dessa typfall inkluderar bland annat om deltagandet är en följd av hot eller misshandel eller om gärningsmannen har allvarligt missbrukat en beroendeställning för att förmå en person att delta i ett samlag. Ytterligare ett typfall är just att gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att en person på grund av psykisk störning befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Psykiska störningar och frivillighet

Viktigt att poängtera är att man inte automatiskt begår en våldtäkt bara för att man genomför ett samlag med en person som har en psykisk störning så som exempelvis en utvecklingsstörning. En person med en psykisk störning kan mycket väl anses delta frivilligt i ett samlag. För att samlag med en sådan person ska klassas som våldtäkt krävs tre omständigheter:

1. Personen ska på grund av sin psykiska störning befinna sig i en särskilt utsatt situation,

2. Gärningsmannen ska otillbörligt utnyttja detta och

3. Gärningsmannen ska ha uppsåt eller vara grovt oaktsam

En särskilt utsatt situation på grund av psykisk störning

Vad gäller punkt ett krävs att den psykiska störningen ensam eller tillsammans med andra omständigheter är så pass allvarlig att det kan anses att personen saknar förmåga att freda sin sexuella integritet på grund av detta. En mycket mild utvecklingsstörning lär därför nästan aldrig vara relevant för om en person anses delta frivilligt eller inte, däremot kan mycket allvarliga utvecklingsstörningar i princip anses innebära att personen aldrig kan anses delta frivilligt oavsett vad. Det relevanta i sammanhanget är hur mycket förståelse den utvecklingsstörda personen har för sex.

Ibland brukar formuleringar i stil med att "personen befinner sig intellektuellt på en 8-årings nivå" användas för att beskriva utvecklingsstörningar. Om en person bedöms inte ens befinna sig på en tonårings nivå, vilket är åldern då många människor rent kognitivt börjar bli medvetna om sex och sexualitet, så kan det föreligga en presumtion för att personen inte kan delta frivilligt i ett samlag. Man bör dock gå försiktigt fram i sammanhanget, en utvecklingsstörning kan hämma utveckling starkt i vissa avseenden samtidigt som andra delar av hjärnan och kognitionen är längre framskridna. Således kan det finnas människor med kraftiga utvecklingsstörningar som fortfarande är sexuella. I slutändan kan man inte dra någon linje i sanden utan det handlar alltid om en individuell bedömning.

Otillbörligt utnyttjande

Om personen anses befinna sig i en särskilt utsatt situation på grund av sin psykiska störning så krävs utöver detta att gärningsmannen otillbörligt utnyttjar detta. Detta krav innebär i princip att det ska finnas ett orsakssamband mellan den utsatta situationen och att gärningsmannen fick till stånd ett samlag med personen. Kravet på otillbörlighet för straffbarhet innebär att inte alla situationer där en person som i och för sig befinner sig i en särskilt utsatt situation leder till att ett brott anses begånget om den personen har sex. Det kan vara så att en person har en genuin önskan om sex och närhet trots sin utsatta situation. Omständigheterna i det enskilda fallet avgör då, så som exempelvis relationen mellan parterna.

Uppsåt eller grov oaktsamhet

Detta krav innebär att gärningsmannen antingen ska känna till den omständigheten att den psykiskt störda personen på grund av sin störning inte kan delta frivilligt eller att gärningsmannen ska vara medveten om risken för att det är så. Ju grövre störningen är desto mindre sannolikt är det att gärningsmannen kan ha undgått medvetenhet om detta.

Så för att försöka svara på din fråga så skulle jag säga att i regel lär en person med en grov intellektuell funktionsnedsättning ofta anses vara för underutvecklad för att anses ha förmåga att freda sin sexuella integritet. Därmed kommer den personen anses befinna sig i en särskilt utsatt situation, att genomföra ett samlag med en sådan person kan då vara straffbart förutom möjligtvis i vissa undantagssituationer där samlaget inte kan anses otillbörligt. Någon exakt gräns är inte möjlig att dra eftersom intellektuella funktionsnedsättningar kan ta sig olika uttryck i olika människor.

Jag hoppas detta har bringat viss klarhet i frågan, med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (272)
2020-02-19 När började samtyckeslagen gälla?
2020-01-30 Kan man dömas för köp av sexuella tjänster trots medicinsk oförmåga till samlag?
2020-01-29 Våldtäkt efter att gärningsmannen tagit strupgrepp så att målsäganden blivit medvetslös
2020-01-23 Preskriptionstider för våldtäkt mot barn

Alla besvarade frågor (77289)