FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt06/08/2018

Kan man tvinga fram möte för att skriftligt reglera vårdnad/umgänge?

Hej. Vad gör jag om mamman vägrar att lämna över barnen på överenskommen tid, när det inte finns några signerade papper som reglerar vårdnaden/umgängesrätten? Kan man tvinga fram ett möte för att skriftligen reglera den gemensamma vårdnaden/umgängesrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som gäller för vårdnadshavare och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Vad som gäller för vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken. Jag kommer i mitt svar att redogöra för vilka rättigheter/skyldigheter som finns och avsluta med råd om vad du kan göra.

Då du inte skrivit något annat i din fråga är min utgångspunkt för svaret att ni har gemensam vårdnad om barnen.

Utgångspunkten är barnets bästa

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska det alltid utgås från barnets bästa. I det ska bland annat beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Vid bedömningen om frågan om vårdnad fästs särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB). Som föräldrar har ni ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § FB).

Att inte lämna barnen på överenskommen tid kan göra att man förlorar vårdnaden

I undantagsfall kan vägran att överlämna barn utgöra brottet egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § första stycket Brottsbalken). Lagen ska dock tillämpas restriktivt och är inte tillämplig om en förälder är försenad att överlämna ett barn eller vid vissa tillfällen inte alls lämnas för umgänge eller boende. För att egenmäktighet med barn ska aktualiseras krävs att barnet skilts/kvarhållits under en längre tid med syfte att barnet varaktigt ska vara skilt från den andra föräldern. Som jag tolkar din fråga är det inte så i ditt fall.

Däremot kan en vägran att överlämna barnen och försvåra umgänget vara sådant som talar för att vårdnaden ska vara enskild för den andra föräldern. Båda föräldrarna har ett ansvar för att barnen har umgänge med sina föräldrar. Svåra samarbetsproblem är något som kan tala för enskild vårdnad.

Vänd dig till familjerätten för ett samtal i första hand

Mitt råd är att du i första hand vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Att träffas i familjerätten är frivilligt varför det krävs att barnens mamma går med på att ni träffas för ett sådant samtal.

Det finns en möjlighet att med hjälp av familjerätten avtala om hur vårdnaden och umgänget ska se ut framöver. I avtalet kan ni dels avtala om det ska ske en ändring i vårdnaden, dels hur umgänget ska se ut. Avtalet ska vara skriftligt och socialnämnden kommer sedan att pröva om avtalet är förenligt med barnets bästa. Godkänner socialnämnden avtalet är det lika giltigt som en dom från en domstol.

För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

För att tvinga fram ett möte måste du stämma mamman i domstol

Som redogjort för enligt ovan är samarbetssamtal hos familjerätten frivilliga. Motsätter sig mamman sådana samtal kan du heller inte tvinga fram dem. I sådana fall är nästa steg att stämma henne i tingsrätten med yrkande om ändring i vårdnaden, boendet och/eller umgänget.

Om du väljer att gå till domstol kan i de flesta fall en stor del av kostnaden täckas av din hemförsäkring. Vid stämning till domstol kommer ni först att ha en muntlig förhandling, i en sådan kommer rätten att föreslå att ni ska mötas hos familjerätten för samarbetssamtal. Därav är det en god idé att redan innan eventuell stämning haft sådana. Förhoppningen är ju att ni kan enas redan i ett samarbetssamtal och inte behöver gå vidare till domstol. Även domstolen kommer att arbeta för att ni föräldrar ska komma överens och gemensamt bestämma om vårdnad, boende och umgänge.

För det fall att ni inte kan enas och det utvecklar sig till en tvist mellan er kommer domstolen att utreda vad som är till barnens bästa. Det kan innebära att domstolen beslutar att en av er ska ha enskild vårdnad, eller att den ska vara fortsatt gemensam. Domstolen kan även besluta om hur umgänget ska se ut. Sådant som kan tala för att vårdnaden ska vara enskild är svåra samarbetsproblem som inte är av övergående natur. I rättsfallet NJA 2007 s. 382 uttalade domstolen:

"Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."

I domstolens resonemang kan således vägas in en förälders vägran att samarbeta, att inte överlämna barnen och försvåra umgänget. Dock måste beaktas att den bedömningen görs i det enskilda fallet.

Avslutande råd

Jag är av uppfattningen att familjerätten inte ska underskattas. Det är i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, ska vara objektiv och ser till barnens bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog, vilket ibland kan vara svårt att klara själv efter ett uppbrott. Om du kan få barnens mamma att delta i samarbetssamtal är det sannolikt det bästa för er alla. Det är sällan till fördel att i ett första skede utfärda en stämning.

Om det går så långt att du överväger att stämma barnens mamma i domstol kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline för vidare rådgivning. Juristen kan biträda dig i en eventuell tvist och hjälper dig att söka rättshjälp ur din hemförsäkring.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000