Kan man stämma en skola som brustit i sina skyldigheter enligt Skollagen?

Hej har en son som har varit mobbad och kränkt i skolan sedan han började fyran och det fortsätter även nu när han går i femman. Har varit på flera möten med skolan och kommunen även anmält till skolinspektionen men det blir inte någon förändring kan man stämma skolan för det eller och hur gör man då. Har ju skriftliga bevis från skolinspektionen att han är mobbad och kränkts

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudmannen för en skola har ett ansvar att se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever, 6 kap 6 § Skollag (2010:800).

Huvudmannen är kommunen om det rör sig om en kommunal skola och en styrelse om det rör sig om en privat verksamhet. Det finns alltså ett krav på att huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete mot kränkande behandling.

Vidare ska huvudmannen tillse att det genomförs åtgärder för att förhindra sådan kränkande behandling av barn och elever, 6 kap 7 § Skollagen. En plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga kränkande behandling ska också upprättas varje år, 6 kap 8 § Skollagen.

Personalen på en skola har en skyldighet att meddela rektorn om de får reda på att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, personalen har alltså en anmälningsplikt. Rektorn som därmed får kännedom om den kränkande behandlingen har i sin tur en skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är då skyldig att utreda omständigheterna kring kräkningen skyndsamt och eventuellt ta till sådana åtgärder som behövs för att förhindra sådan kränkande behandling i framtiden, 6 kap 10 § Skollagen.

Så skolan har alltså en utredningsplikt när det kommer till kränkande behandling vilket innebär att skolan måste ta reda på vad som skett samt anledningarna till det. Skolan har vidare handlingsplikt vilket innebär att skolan ska arbeta fram åtgärder, utifrån utredningen som gjorts, för att få kränkningarna att upphöra.

Om huvudmannen eller personalen åsidosätter de ovan nämnda skyldigheterna kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig till barnet / eleven som blivit utsatt för kränkningen. För att denna skadeståndsskyldighet ska gälla krävs det att kränkningen varit mer än "ringa", 6 kap 12 § Skollagen. Ersättningen ska alltså utgå så snart kränkningen inte är ringa. Med detta menas att det är något som inte utgör ett "naturligt inslag i mellanmänskliga relationer", HD T2957-15. I fall av mobbning har alltså kränkningen varit mer än "ringa".

Om mobbning av en elev sker och skolan inte lever upp till kraven om utrednings- och handlingsplikt, till exempel, är det till Skolinspektionen och Barn och elevombudet man kan anmäla ärendet. Skolinspektionen ska opartiskt granska problemet och utreda vad som skett. I fall då Skolinspektionen finner att skolan brustit i sina ovan nämnda skyldigheter kan Skolinspektionen kräva att skolan rättar till sina brister.

Vidare kan Skolinspektionen i en tvist om skadestånd föra talan för barnet / eleven, då barnet / eleven blivit utsatt för kränkningar, 6 kap 15 § Skollagen.

Att det i detta fall skett en anmälan till Skolinspektionen är alltså helt rätt eftersom det är Skolinspektionen är huvudansvarig i att tillse att skolan uppfyller dessa skyldigheter. Därefter beslutar Skolinspektionen om och hur de tar ärendet vidare. Myndigheten kan, som sagt, föra talan för barnet / eleven i en tvist om skadestånd, om barnet/ eleven medger det, eller utfärda ett beslut om att skolan ska rätta till sina brister om de finner att skolan brustit i sina skyldigheter. Skolan måste i sådant fall rätta sig efter myndighetens beslut. Besluten innehåller ofta ett förläggande om att skolan måste vidta åtgärder så att kraven enligt Skollagen, om att motverka kränkningar, uppfylls.

I ditt fall har dock en anmälan till Skolinspektionen gjorts men någon förändring av situationen har inte skett. En skadeståndstalan mot skolan, alltså att stämma skolan i domstol, skulle då möjligen kunna vara det bästa sättet att gå vidare med detta och få upprättelse.

Det framgår inte om Skolinspektionen i detta fall har kommit fram till ett beslut om att skolan gjort fel och ålagt skolan att rätta till sitt handlande, eller inte. Det framgår dock att det finns skriftliga bevis från Skolinspektionen om att mobbning och kränkningar sker på skolan, så som jag har förstått det.

Om ett barn eller elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling och visar omständigheter som ger anledning att anta att hen blivit utsatt för sådan behandling är det huvudmannen för skolan som måste kunna visa att sådan kränkande behandling inte förekommit, 6 kap 14 § Skollagen. Så fort ett barn eller en elev visat faktiska omständigheter som ger anledning att anta att hen blivit utsatt för kränkande behandling övergår alltså den s.k bevisbördan på huvudmannen för skolan. Huvudmannen av skolan måste då kunna styrka att sådan kränkande behandling inte har skett för att försvara sig.

Viktigt att tänka på är att en process i domstol kan leda till stora rättegångskostnader och kan kräva mycket tid. Vidare är skolan och kommunen ofta mer resursstarka än en privatperson. Om du bestämmer dig för att ta detta vidare till domstol är det bra att anlita ett ombud som kan hjälpa till med att utforma en stämningsansökan och föra er talan.

Om du vill ha hjälp med att ta ärendet vidare är du välkommen att boka tid med någon av Lawlines jurister via vår hemsida, här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”