Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?

2021-02-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, min sons mamma vill flytta från Sverige till Danmark och jag har inte gett ett godkännande då vi har gemensam vårdnad. Hon kommer antagligen söka ensam vårdnad BARA för att få flytta utomlands med min son som jag har varannan vecka. Han går i förskolan och umgås med vänner och kusiner när han är hos mig i mina veckor. Hur kommer detta att gå. Då jag absolut inte vill att min son flyttar till ett annat land pga att mamman vill det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du skriver så kan mamman till sonen söka om enskild vårdnad för att ditt samtycke till flytten inte ska behövas. Så länge ni har gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavare samtycka till en flytt (se 30 § folkbokföringslagen). Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur en eventuell framtida vårdnadstvist kommer gå till och hur dina chanser ser ut i en kommande process. Regler för detta hittar du i föräldrabalken (FB).

Vad kommer domstolen ta hänsyn till i en kommande process?

Eftersom ni nu har gemensam vårdnad om er son har ni båda rätt att bestämma i frågor som rör honom, som exempelvis flytt, val av skola, osv. Detta ansvar följer av 6 kap 11 § FB och 6 kap 13 § FB. Om mamman till barnet vill få till en förändring av vårdnaden genom att ansöka om enskild vårdnad måste hon stämma in om det till tingsrätten och starta en rättsprocess (6 kap. 5 § FB). I en sådan process är det en rad olika faktorer som domstolen tar hänsyn till, jag kommer här försöka att presentera några av de variabler som domstolen skulle titta på. Jag kommer utgå ifrån att ingen av er föräldrar är uppenbart olämplig, dvs ingen av er har brukat våld mot barnet eller på annat sätt skapar en skadlig uppväxtmiljö för honom. Snarare uppfattar jag din fråga som att ni är två, i grunden lämpliga föräldrar, med olika åsikter om barnets uppväxt och var han ska bo.

Barnets bästa och barnets egen åsikt

Oftast inleds en process med att en utredning görs av socialnämnden, både av er föräldrar och av barnet. Detta för att kartlägga lämpligheten hos er båda samt att ta reda på er sons åsikt i frågan. Eftersom barnets bästa alltid ska vara vägledande när det kommer till vårdnadsfrågor kommer vad er son tycker också att spela in, och det fäst större vikt vid hans egen åsikt ju större han blir. Eftersom du skriver att han går på förskolan antar jag att han är omkring sex år och en sexåring är stor nog för att kunna ha en åsikt som ska tillmätas betydelse (även om han är för liten för att hans åsikt ska vara utslagsgivande).

Föräldrarnas förmåga att samarbeta

Förutom barnets egen åsikt och lämpligheten av er som föräldrar kommer domstolen även ta hänsyn till hur ni föräldrar klarar av att samarbeta (6 kap. 5 § 2 st FB). Om ni har stora samarbetsproblem som inte bedöms vara övergående talar detta för att ni inte ska ha gemensam vårdnad. Vårdnaden brukar i sådana fall anförtros den av parterna som är mest samarbetsvillig och som kommer säkerställa att umgänge kan ske med den förälder som inte får vårdnaden. I ditt fall tjänar du alltså på att visa dig samarbetsvillig och visa en vilja att främja umgänget mellan din son och hans mamma, exempelvis genom att föreslå samarbetssamtal som socialtjänsten brukar erbjuda. Var tydlig och visa att du önskar ett samarbete och att du är villig att möta mamman halvvägs men att du inte tänker acceptera att sonen flyttar till ett annat land.

Kontinuitetsprincipen

Ytterligare en faktor som domstolen kommer ta in i beräkningen är den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär i stora drag att man inte ska rycka upp ett barn från en invand miljö, om det kan undvikas. Kontinuitetsprincipen talar till din fördel eftersom sonen verkar ha ett fungerande liv här i Sverige, med förskola och kompisar. Ofta brukar domstolen döma till fördel för den förälder som kan erbjuda barnet att stanna kvar i en invand miljö, vilket skulle bli du om mamman väljer att flytta. Detta under förutsättning att det inte finns andra faktorer som talar emot dig som enskild vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad som huvudregel

Något ytterligare som jag tycker är värt att notera är att gemensam vårdnad ofta ses som det bästa för barnet. Därför ska det till ganska mycket för att domstolen ska döma till enskild vårdnad. Så länge båda föräldrarna inte motsätter sig att vårdnaden ska vara gemensam har domstolen möjlighet att döma till gemensam vårdnad enligt 6 kap 5 § 2 st. FB. Detta innebär att bara det faktumet att mamman till din son önskar flytta till Danmark inte kommer vara tillräckligt för att hon ska få enskild vårdnad, det måste finnas flera faktorer som talar för att vårdnaden inte längre ska vara gemensam.

Avslutande kommentarer

Jag råder dig att inte godkänna flytten till Danmark utan istället kontakta socialtjänsten och be om samarbetssamtal för att kunna arbeta fram en bra lösning. Om sonens mamma väljer att ta detta till domstol bara på den grunden att hon önskar flytta med barnet är min bedömning att det inte kommer vara framgångsrikt. Det är viktigt i din situation att du visar dig samarbetsvillig och att du säger att du inte önskar en flytt för att sonen inte ska tappa relationen med dig och övrig familj i Sverige samt inte ryckas upp från en fungerande vardag. Jag tror att samarbetssamtal skulle hjälpa er eftersom mamman under dessa samtal också kommer få information av socialtjänsten om hur svårt det kan vara att få enskild vårdnad och att viljan att flytta inte räcker som skäl för detta.

Jag hoppas att du känner att du fått lite vägledning av mitt svar. Du är varmt välkommen att höra av dig med ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96466)