Kan man överklaga ett godkänt strafföreläggande?

Hej,

Jag blev nyligen testad positivt för kokain efter en utekväll, inget innanhav utan bara påverkad.

Godkände strafföreläggande och åklagaren yrkade på 30 dagsböter på 350 kr, vilken tingsrätten också utdömde.

Så nu till min fråga, är detta beloppet rimligt med en årsinkomst på 385800 kr år 2019. Bor ensam i hyresrätt, inga barn, en mindre kreditskuld, igen förmögenheten och ett obefintligt sparande.

Hur ser mina chanser ut på att kunna överklaga ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bötesbelopp fastställs och om du har möjlighet att överklaga ett godkänt strafföreläggande.

Beräkningen av dagsbotsbelopp

Bestämmelser om dagsböter hittas i 25 kap. 2 § Brottsbalken. Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Varje dagsbot ska sedan fastställas till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor. Det lägsta möjliga bötesbelopp är därmed 50 kronor i 30 dagar och det högsta möjliga är 1000 kronor i 150 dagar. Dagsböter bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas. Dagsboten kommer främst att bestämmas utifrån dina ekonomiska förhållanden. I ditt fall kommer bötesbeloppet, 30 dagsböter x 350 kronor, att hamna på 10.500 kronor.

Av riksåklagarens riktlinjer, RåR 2007:2, framgår det hur bötesbeloppet ska beräknas.

Dagsboten bestäms utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande. I årsinkomsten räknas också in mer kontinuerligt utgående ersättning eller bidrag till den misstänkte. Det gäller t.ex. arbetslöshetsersättning, ekonomiskt bistånd, studiebidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag. Den misstänktes egna uppgifter om sin årsinkomst ska godtas om de framstår som trovärdiga i förhållande till övrig utredning. I frågan nämner du en årsinkomst på 385.000 kronor.

Med hänsyn till den statliga inkomstskatten reduceras den beräknade årsinkomsten med 20 procent av den del av årsinkomsten som överstiger den nedre skiktgränsen enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) och med 5 procent av den del av inkomsten som överstiger den övre skiktgränsen enligt samma bestämmelse. Din årsinkomst överstiger inte den nedre skiktgränsen varpå skatten inte blir aktuell.

För varje barn, som för sitt uppehälle är väsentligen beroende av den misstänkte, görs avdrag med hälften av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Eftersom du inte har barn blir avdraget inte aktuellt.

Dagsboten fastställs till en tusendel (1/1000) av det belopp som räknats fram enligt det ovan angivna. Med hänsyn bl.a. till indirekta skatter minskas beloppet ovan med 50 kr.

Om den misstänkte för egen del har en nettoförmögenhet (skillnaden mellan tillgångarna och skulderna) som överstiger 1 500 000 kr ökas dagsboten med 50 kr och med ytterligare 50 kr för varje ytterligare fullt 500 000-tal kr. Även här har du i frågan antytt att du inte har någon förmögenhet och dagsboten ska således inte ökas.

I enlighet med den information du har lämnat och de riktlinjer som finns tillhands skulle jag säga att beloppet är rimligt.

Kan man överklaga ett godkänt strafföreläggande?

Bestämmelser om strafföreläggande finns i 48 kap. rättegångsbalken. Enligt 48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken likställs ett strafföreläggande med en dom som har vunnit laga kraft, det har samma rättsverkan. Att en dom har vunnit laga kraft innebär att den inte längre går att överklaga. Med andra ord kan man inte överklaga ett godkänt strafföreläggande.

Ett godkänt strafföreläggandet kan bara undanröjas under vissa förutsättningar, b.la. domvilla, enligt 59 kap. 6 § Rättegångsbalken.

Med vänliga hälsningar,
Melvin KericRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo