Kan man låsa barnens tillgångar vid min bortgång till dess barnen blir myndiga?

2019-02-03 i Testamente
FRÅGA
Hur kan man låsa pengarna tills barnen blir 18 vid bortgång?Jag är skild och har två barn från äktenskapet.Vid bortgång hur kan jag låsa pengarna till barnen så att deras mamma inte kan röra dom?Vad händer om man inte har gjort någonting? Behöver man skriva ett testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgår från att ni i dagsläget har gemensam vårdnad över barnen. Utgångspunkten är att i det fall en av vårdnadshavarna går bort innan dess att barnen är myndiga så är det den andra vårdnadshavaren som då får förvalta barnens tillgångar till dess att barnen är myndiga. Förmyndaren har då fri förvaltning över tillgångarna enligt 13 kap. 1 § föräldrabalken.

Som förmyndare får man därmed fritt förvalta barnens medel. Man får dock inte:

- ge bort barnets egendom.

- använda barnets medel för annat än dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål ska placeras tryggt.

- Använda barnets medel till sådana kostnader som omfattas av föräldrarnas underhållsskyldighet.

- Beblanda barnets egendomar med egen eller annan.

Särskild förvaltning

Ett alternativ om man önskar att någon annan än den andra vårdnadshavaren ska förvalta barnens tillgångar efter ens bortgång är att villkora om särskild förvaltning genom testamente, 12 kap. 1 § föräldrabalken. Detta är ett undantag från den fria förvaltningen för förmyndaren.

Krav vid särskild förvaltning:

- Det ska framgå tydligt av testamentet att det är fråga om särskild förvaltning.

- Den utsedda särskilde förvaltaren ska vara namngiven.

- Förvaltningen ska ske utan bestämmanderätt från barnets förälder/förmyndare.

Den särskilda förvaltningen kan pågå till det att barnet är äldre än 18, vilket i sådana fall också ska framgå av testamentet. Vid val av särskild förvaltning är det viktigt att välja en person man kan lita på och som har möjligheten att ta hand om barnens tillgångar och ekonomi till dess att barnen själva förvaltar över sina tillgångar.

Kontrollerad förvaltning

Ett ytterligare alternativ om man inte önskar att den andra vårdnadshavaren fritt ska förfoga över tillgångarna är att särskilt föreskriva om särskild överförmyndarkontroll genom exempelvis testamente. Innebörden av detta är att de ärvda tillgångarna kommer ställas under kontrollerad förvaltning av kommunens överförmyndare och behöver gå igen överförmyndarens tillsyn och kontroll innan vårdnadshavaren kan använda sig av tillgångarna. Vårdnadshavaren måste då bland annat årligen inlämna en redovisning gällande förvaltningen. Man behöver även överförmyndarens tillstånd till vissa åtgärder. När barnet har fyllt 18 har denna en möjlighet att granska förvaltningen hos överförmyndaren.Särskild överförmyndarkontroll gäller tills barnen är myndiga

Sammanfattningsvis

Vill du begränsa den andra förmyndarens möjligheter att förfoga över barnens tillgångar, av arvet efter dig, är det fördelaktigt att du villkorar om antingen särskild förvaltning alternativt kontrollerad förvaltning genom överförmyndarkontroll. Vid särskild förvaltning är det viktigt att du utser en person du kan lita på kan förvalta barnens tillgångar, då kan förvaltningen även pågå till dess barnen är äldre än 18 år. Vid kontrollerad förvaltning måste den andra vårdnadshavaren få godkännande för vissa handlingar samt redovisa förvaltningen till kommunens överförmyndare. Detta kan dock endast gälla till dess barnen är myndiga.

Om du inte aktivt gör något så kommer den andra vårdnadshavaren att fritt förfoga över tillgångarna till dess att barnen är myndiga. Det föreligger fri förfoganderätt men med vissa inskränkningar som nämnts ovan.

Det fördelaktiga är att villkora om antingen kontrollerad förvaltning alternativt särskild förvaltning genom ett testamente. Formkraven för testamente finner du i 10 kap. 1 § ärvdabalken , vilka är att testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen när testatorn undertecknar handlingen. Testamente kan upprättas på egen hand men vill du säkerställa att det går korrekt till och blir tydligt rekommenderas att anlita en jurist.

Vänligen,

Linn Nyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2153)
2019-06-17 Vad ska man tänka på när man utformar ett testamente?
2019-06-16 Öppnande av testemente
2019-06-15 Lägga till person i testamente
2019-06-11 Vad innebär det att testamente endast får verkan mellan rättegångsparterna?

Alla besvarade frågor (69981)