FrågaAVTALSRÄTTAvtal11/10/2020

Kan man ha flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?

Jag är 74 år o har tänkt skriva en framtidsfullmakt. Jag har fyra barn o har funderingar på att alla fyra ska vara fullmaktshavare. Det finna en formulering "var och en för sig" eller "tillsammans". Vad är innebörden i dessa formuleringar?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tokar frågan som att du undrar om det går att ange flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Regler om framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för de fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte länge har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).

Framtidsfullmakten får omfatta personliga och ekonomiska angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket lag om framtidsfullmakter).

Vilka formkrav måste vara uppfyllda för att fullmakten ska vara giltig?

För att kunna upprätta en framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter).

Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § första stycket lag om framtidsfullmakter). Fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i två vittnens samtidiga närvaro. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).

Av framtidsfullmakten ska det framgå: 1) Att det är fråga om en framtidsfullmakt, 2) vem eller vilka som är fullmaktshavare, 3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar, 4) vilka övriga villkor som gäller (5 § lag om framtidsfullmakter).

Kan det finnas flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?

Det är möjligt att ange flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt (5 § andra punkten lag om framtidsfullmakt). I förarbetena till lagen (Proposition 2016/17:30 s.35-36) sägs: "I en framtidsfullmakt ska en eller flera fysiska personer anges som fullmaktshavare. Även om det i en framtidsfullmakt ska anges vem som är fullmaktshavare, kan man tänka sig flera olika konstellationer av fullmaktshavare."

"Regeringen anser att det bör vara möjligt för fullmaktsgivaren att utse flera personer som fullmaktshavare. För en sådan lösning talar fullmaktsgivarens självbestämmande och hans eller hennes behov av att få utforma fullmakten så att en uppgift kan tilldelas den som är bäst lämpad. Fullmaktsgivaren kan t.ex. vilja låta en person ha hand om de ekonomiska angelägenheterna och en annan sköta de personliga angelägenheterna. Ytterligare ett skäl är att det med flera fullmaktshavare kan finnas möjlighet till avlastning, vilket i sin tur kan leda till att fler personer är villiga att åta sig ett fullmaktsuppdrag. Med en möjlighet att utse flera fullmaktshavare undviker man också att fullmaktsgivaren hamnar i en besvärlig situation och t.ex. tvingas välja endast ett av flera barn som företrädare."

"Om fullmaktsgivaren så önskar, bör han eller hon kunna ange i framtidsfullmakten att flera fullmaktshavare endast ska få utöva uppdraget tillsammans, exempelvis beträffande vissa särskilt angivna frågor. Det får dock förutsättas att detta sker endast undantagsvis eftersom det riskerar att leda till att framtidsfullmakten förlorar sin verkan om en av flera utpekade faller ifrån. Dessutom måste risken för konfliktsituationer tas i beaktande av fullmaktsgivaren."

"Det bör också vara möjligt att låta en framtidsfullmakt innefatta subsidiära, dvs. alternativa, förordnanden. Om den först påtänkte inte kan eller vill fullgöra uppdraget, kan fullmaktsgivaren vilja att någon annan ska inträda i den först utpekades ställe."

"För det fall flera fullmaktshavare utses är det lämpligt att fullmaktsgivaren tydligt anger om de har behörighet att företräda fullmaktsgivaren var för sig, i förening (dvs. tillsammans) eller subsidiärt (dvs. i andra och tredje hand osv.)."

Sammanfattning

Som fullmaktsgivare kan du utforma en framtidsfullmakt på flera olika sätt, och det är möjligt att ange flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Kom ihåg att tydligt ange vem eller vilka som är fullmaktshavare och hur du vill att konstellationen ska se ut. Ange namn och personnummer så att det blir riktigt tydligt.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning